Parintele Argatu,tot ce vroiai sa stii despre post

Posted: martie 14, 2011 in Uncategorized
Pr. Ioan:   “Ştim cã, rugãciunile pe care le faceţi la cererea credincioşilor sunt însoţite de post aspru pe care-l faceţi personal, recomandaţi şi credincioşilor care vin cu diferite trebuinţe sã posteascã şi ei.
Vã rugãm sã precizaţi dacã postul pe care-l recomandaţi pentru diferite trebuinţe este o regulã stabilitã de Bisericã, sau numai o recomandare din partea dvs. în calitate de duhovnic şi doctor sufletesc? Vã cer sã precizaţi acest lucru, deoarece, am întâlnit pãreri contradictorii  din partea unor persoane chiar în materie de autoritate în Bisericã care, nu acceptă şi nu înţeleg ca autentice aceste recomandări, le consideră inovaţii în cult şi reţete personale.
Pr. Ilarion:   Sã fie bine de luat aminte, a nu se confunda rânduiala Sfintei Biserici cu privire la post, rânduialã ce stã scrisã în Sfânta Tradiţie de Sfinţii Pãrinţi şi predicată de la amvon de cãtre slujitorii Sfintelor Altare, cu recomandãrile pe care le fac eu sau alţi duhovnici.
Este bine ştiut cã, Biserica a rânduit cele patru posturi mari de peste an: Postul Mare (a Sf. Paşti), Postul Crãciunului, Postul Adormirii Maicii Domnului şi Postul Sf. Apostoli Petru şi Pavel. Apoi, posturi de o singurã zi: miercurea şi vinerea de peste an; Înălţarea Sfintei Cruci (14 Septembrie); Tãierea Capului Sf. Ioan Botezãtorul (29 august); Ajunul Crãciunului şi Ajunul Bobotezei. Înafarã de aceste posturi, rânduiala Sfintei Biserici mai porunceşte şi postul stabilit de chiriarhul locului în anumite momente din viaţa Bisericii, pentru diferite trebuinţe. Posturile sunt rânduite de Sfânta Bisericã şi, sunt obligatorii pentru fiecare creştin cu câteva excepţii sau dezlegãri de la post: a bãtrânilor neputincioşi, a bolnavilor, a femeilor însărcinate şi a copiilor sub 7 ani. Ca formă, Sf. Bisericã stabileşte două feluri de post: ajunare (post aspru) – nu se mãnâncă nimic timp de 24 ore şi post uşor – adicã, înfrânare de la mâncãruri de frupt (lapte, brânzã, carne şi ouă). După sfatul Sfintei Scripturi, postul trebuie întotdeauna însoţit de: spovedanie (cãinţã, întoarcerea de la pãcat), milostenie, fapte bune şi împãcarea cu aproapele. Sfânta Scripturã, recomandã postul însoţit de rugãciune ca arme în luptã cu diavolii, cu bolile şi cu ispitele. Dau un exemplu în acest sens: la vindecarea copilului lunatic Mântuitorul, afirmã: „Acest soi de diavoli numai cu post şi rugãciune iese”(Mc.9,29). Nu precizează ce fel de post, de câte zile şi ce rugãciuni pot gonii pe diavoli. Dacã citim „Vieţile Sfinţilor”, vom descoperi cã, fiecare Sfânt Pãrinte, în lupta cu ispitele a practicat postul şi rugãciunea în mod diferit. Fiecãruia, cum i-a descoperit Dumnezeu. Efectul rugãciunii şi a postului, impactul lor in lupta cu ispitele şi încercãrile în mijlocul cãrora se aflau, a fost mãsura de apreciere pentru fiecare situaţie în parte. Consider că felul şi forma postului şi a rugãciunii, depind de forma şi felul încercãrilor, depind de soiul şi puterea diavolului care ne aduce necazul şi împotriva cãruia trebuie să luptãm, dacã vrem sã ne eliberãm din muncirea lui. Unii diavoli sunt mai mici şi alţii mai mari ca putere şi misiune. În multe situaţii, se adunã mai mulţi la un loc, ajutându-se în lupta cu noi ca să ne poată birui. De aceea, se recomandã, după caz şi situaţie, zile mai puţine sau mai multe de post, post mai uşor sau mai aspru, rugãciuni mai multe şi mai mari (Sf.Liturghie, Sf.Maslu, Exorcisme, Acatiste, Sfeştanie, s.a.m.d), metanii mai puţine sau mai multe, lumânãri mai puţine sau mai multe, s.a.m.d. Numãrul lor este diferit dar, se cautã ca, numãrul sã aibã un simbol de care vrãjmaşul să se teamã şi să asculte, aşa cum ar fi numerele:
– 1-În numele unui singur Dumnezeu;
– 3 -În numele Sfintei Treimi;
– 7 -În numele celor şapte Sf.Taine;
– 9-În numele celor 9 cete cereşti pe care le chemi în ajutor în lupta cu cetele diavoleşti;
– 12 -În numele celor 12 Apostoli;
– 13 -În numele celor 12 Apostoli şi a Maicii Domnului;
– 40 -În numele celor 40 de zile postite de Mântuitorul în Muntele Carantaniei respingând ispita şi alungând pe diavol.
Unii creştini, în tradiţie mai folosesc şi numărul „33” – în numele celor 33 de ani trăiţi de Mântuitorul pe pământ, sau alte numere care ar reprezenta: spinii sau rănile Mântuitorului Hristos, ceea ce se practică mai mult la catolici. Însă, aceste numere nu au o justificată semnificaţie, deoarece nu se pomeneşte nicăieri în Sf. Scriptură sau în Sfânta Tradiţie, câţi spini au rănit capul Mântuitorului, câte picături de sânge au curs, câte răni a suferit Mântuitorul în urma bătăilor pe care le-a primit. Deci, sunt nişte apocrife de care trebuie să ne ferim. Trebuie să ne ferim, deoarece, nu ştie nimeni exact numărul, şi crezând în ceva ce nu este exact şi adevărat este păcat. Şi diavolul poate zădărnici rugăciunile şi postul dacă ele nu se bazează pe un adevăr. Nu ne ajută la mântuire să ştim numărul bicelor primite, numărul spinilor, numărul rănilor, numărul cuielor şi cât sânge a curs, ci, încredinţarea că Mântuitorul le-a răbdat pe acestea cu multă dragoste pentru a ne răscumpăra prin ele.
De multe ori se recomandă un fel de post şi rugãciuni însã, rãmân fãrã efect şi fără rezultat, fapt ce impune duhovnicului o cercetare mai atentã a cauzei. Cauza poate fi lipsa de credinţã, necăinţa pentru păcatele grele sau armele cu care ne luptãm trebuiesc mai întãrite: postul şi rugăciunea. În concluzie, să nu se considere de către nimeni cã, substitui în vreun fel rânduielile bisericeşti cu privire la post şi rugăciune. Pe lângă rânduielile bisericeşti statornicite de Sfinţii Părinţi, pentru a spori şi mai mult evlavia şi râvna credinciosului care se vrea îmbunãtãţit în cele duhovniceşti, fac recomandãri pe care le consider utile şi verificate în anii mei de pastoraţie şi care au dat rezultate sporite în lupta cu necazurile şi încercãrile venite de la diavoli. Vreau sã precizez cã, niciodatã nu le-am scris pe hârtie şi nu am lãsat pe nimeni s-o facã. Sfaturile mele duhovniceşti sunt personale şi nu rânduieli bisericeşti. Tu, dacă mă înregistrezi acum, să fie pentru tine şi să le scrii ca simple sfaturi.
Postul şi puterea lui
Pr. Ioan:   Vă rugăm, să ne spuneţi din experienţa sfinţiei voastre ceva legat de post şi rugăciune, câteva exemple, sfaturi sau aspecte de taină a postului ca armă în luptă cu ispitele, necazurile şi diavolii, prezente în viaţa credincioşilor.
Pr. Ilarion:   Mai întâi, vreau să vă spun că orice post cât de mic dă de furcă diavolilor, şi prin el cel ce posteşte devine mai puternic, deoarece postul esteînfrânare. Diavolilor, nu le place înfrânarea ci desfrânarea. Prima ascultare la care i-a pus Dumnezeu pe oamenii Adam şi Eva, a fost ascultarea înfrânării – să se înfrâneze şi să nu mănânce din ceea ce i-a oprit. Pentru perioada postului încetează omul desfrânat (în sens de neînfrânare). Pentru diavoli, înfrânarea omului înseamnă chinuire, nereuşire, muncă ostenitoare, ascuţimea isteţimii şi chinul ei, vaiet şi plâns, pedeapsă, cădere din treaptă, înverşunare şi răzbunare. Diavolii hulesc pe omul înfrânat, zicând despre el că este: desfrânat, încăpăţânat, împietrit, ticălos, păcătos, necredincios, mincinos, lacom, hoţ, s.a.m.d. Mai cheamă alte şapte duhuri rele să-i ajute ca focul ispitelor şi a nălucirilor să răpună înfrânarea din om. Îl biciuiesc şi, astfel omul răbdând biciul ispitelor care-i vin în post, pentru el Postul este Smerenie. Pentru diavolii care din fire sunt mândrii, smerenia omului postitor şi înfrânat, este ca un foc sau jar de cărbuni pe capul lor şi ţipă de usturime. Cel ce posteşte smerindu-şi trupul şi sufletul, se înalţă şi deschide calea către Dumnezeu. Ca să nu-l piardă, diavolii îl înconjoară, îi întind curse şi-i aruncă săgeţi cu momeli de trufie, crezând că smerenia celui care posteşte este de suprafaţă şi fără rădăcini. Chiar cu lauda postului caută să-l coboare pe om din smerenie, considerată ispita pozitivă. Îi trimite lăudăroşi şi linguşitori dintre casnicii săi sau dintre prieteni care, să-l laude şi să-i aprecieze starea morală, făcându-l să semene cu „făţarnicii„. Diavolului, îi este de ajuns numai o secundă de neatenţie din partea omului, timp în care, omul acceptând lauda celor din jur, i se fură chipul smereniei. Dacă nu reuşeşte cu lauda  postului, încearcă cu ispita negativă, adică cu batjocorirea postului, trimiţând pe casnici şi prieteni să-l batjocorească şi să-l desconsidere ca oarecând pe Iov, poate.. poate…, va simţi durerea mândriei sau mândria rănită şi va zice în inima sa: „ de ce postul meu, nu este apreciat de cei din jur, când eu  mă  străduiesc atât de mult?” Pentru cel ce cunoaşte vicleşugul diavolului şi este cu adevărat smerit şi cu smerenie încercată, va simţi în loc de durerea mândrieibucuria smereniei, bucurie exprimată în cuvintele din fericiri ale Mântuitorului: „Bucuraţi-vă şi săltaţi că plata voastră multă este în ceruri”(Mat. 5, 12), ceea ce pentru diavoli vor fi mai mulţi cărbuni aprinşi care-i vor arde. Cel smerit în inima sa, va zice: „au dreptate prietenii mei, numai Dumnezeu ştie dacă postesc cu vrednicie. Dacă ei  mă hulesc, atunci cu atât mai mult mă vor huli diavolii dacă postul meu nu-i adevărat şi plăcut lui Dumnezeu”. Pentru omul încercat nu este greu să aprecieze că, datorită puterii postului îi vin atâtea ispite din partea vrăjmaşului, şi atunci se întăreşte şi mai mult în ţinerea postului.
Dacă ar fi să vorbim despre rolul postului în viaţa credinciosului, nu am reuşi să terminăm într-o săptămână. Eu aş împărţi folosul postului în trei mari categorii şi anume, prima:
1.-De a ne curăţi trupul şi sufletul.
a.- Curăţirea trupului de tot ce este animal, de grăsimi şi îmbuibare, atunci când ne înfrânăm de a mânca: carne, lapte, brânză şi ouă;
b.– Curăţirea trupului de toxine, nicotină, fum, şi alcool, atunci când ne înfrânăm de la fumat şi băuturi alcoolice;
c.-Curăţirea trupească, atunci când ne înfrânăm de a mai avea relaţii conjugale.
d.– Curăţirea sufletului, atunci când ne oprim de la păcate, le spovedim, ne căim, plângem pentru ele. Prin curăţirea trupului, se curăţă şi sufletul.
2.-De a fi plăcuţi lui Dumnezeu.Îndeplinind toate poruncile lui Dumnezeu, împlinirea faptelor bune, oprirea de la toată înfăţişarea răului şi practicarea zilnic a milosteniei.
3.-De a ne înălţa şi sfinţi.
Îndeletnicindu-ne cu rugăciunea zilnic, cu mersul la Sfânta Biserică şi participarea la Sfânta Liturghie.
Postul negru, sau ajunarea
Pr. Ioan:   Am tot auzit prin popor vorbindu-se de „postul negru”, există aşa ceva şi ce ne puteţi spune despre el!?
Pr. Ilarion:   Aşa se spune în popor „postul negru” la postul ca ajunare, adică nu mănânci şi nu bei nimic toată ziua. Faptul că, nu se mănâncă nimic timp de 24 de ore, la post i se spune „negru”. În cărţile liturgice, nu ai să găseşte această denumire a postului. Preoţii au preluat din popor această denumire şi, o folosesc atunci când recomandă ca cineva să ajuneze. Consider că  nu este greşit, dacă folosim şi acest termen, este mai expresiv, reliefează mai accentuat sensul de ceva greu sau ceva aspru.
Cu privire la ajunare sau la postul negru, am câteva sfaturi pentru cei ce vor să ajuneze, o spun din experienţa mea şi anume:
 • În ziua în care ajunezi, sau ţii post negru numănânci nimic toată ziua.
 • In zilele de post,  nu trebuie să te cerţi cu nimeni,
orice s-ar întâmpla, oricât te-ar supăra cineva, orice ispite ai avea, nici cu cei din afară şi nici cu cei din casă. Îţi învingi orgoliile, îţi tai voia, îţi stăpâneşti firea, treci cu vederea orice umbră a răului sau a răutăţi cuiva, rabzi şi ierţi orice. Altfel,  ţi-a furat diavolul postul, degeaba mai posteşti.
 • Nu uita că, postul nu este numai abţinere de la mâncare şi băutură ci şi abţinere de la orice păcat şi răutate.
 • Nu trebuie să dormi în ziua postului, pentru ca nu cumva, diavolul să râdă că ai vrut să treacă mai uşor şi mai repede postul ca să nu simţi osteneala şi greutatea lui.
 • Nu te duci în vizite în ziua  când posteşti, pentru a nu fi servit cu ceva de mâncare şi să te descoperi că posteşti. Când posteşti, nu trebuie să spui la nimeni şi să nu ştie nimeni, adică „când posteşti închide-te în cămara ta, ca să u te arăţi oamenilor că posteşti”.
 • Mâncarea pe care ar fi trebuit s-o mănânci în acea zi împarte-o la săraci, n-o păstra pentru când ai să termini de postit pentru că ai renunţat la ea ţinând post. Diavolii pot să râdă şi să zică că ai făcut economie sau că ai recuperat ce trebuia să consumi. Postul întotdeauna trebuie însoţit de milostenie. Dacă eşti sărac, măcar o felie de pâine dă celui flămând.
·         Dacă te simţi slăbit şi simţi că nu mai poţi duce postul, poţi lua în cursul zilei: o bucăţică de anaforă şi 3 înghiţituri de aghiazmă.
·         Dacă nu poţi duce postul toată ziua şi-l  întrerupiatunci nu mânca mai mult decât o singură masă şi tot de post. Dacă ai mâncat prea mult diavolii ţi-au furat postul, spunând că ai mâncat cât pentru toată ziua în care ai postit.
·         Nu poţi întrerupe postul la orice oră. Dacă ţii post pentru izbăvire de vrăji şi descântece, pentru că vrăjitorii au anumite ore când îi trimit pe diavoli la treabă, trebuie să ţii cont de acest lucru. Unii trimit la ora 15, alţii la ora 18, la ora 21, la ora 24,00. Trebuie să duci postul până la aceste ore pentru ca să te găsească în post şi să poţi respinge loviturile vrăjitorilor.
·         Postul-ajunare, începe la ora 18,00 din ziua anterioară şi ţine până în ziua de post la ora 24.
·         Cine nu poate duce până la ora 24, se poate opri aşa cum am arătat, la ora 15, la ora 18, la ora 21.
·         Ora până când duci postul, reprezintă momente ale pătimirii Mântuitorului Iisus Hristos, şi anume:
– La ora 12 – a fost răstignit;
– La ora 15 – şi-a dat Duhul pe Cruce;
– La ora 18- a fost dat jos de pe Cruce şi  îngropat;
– La ora 21- s-a aşezat piatra pe mormânt fiind pecetluită;
– La ora 24 – s-a coborât la iad sfărâmând porţile de aramă, risipind pe diavoli şi scoţând pe cei drepţi din iad.
În cazuri mai grele, pentru persoane demonizate şi chinuite de diavoli, se poate ţine post-ajunare timp mai îndelungat, adică mai multe zile la rând (după caz şi cine poate: 3, 7, 9, 12, 21, 40 zile). Odată pe zi se pot lua 3 bucăţele de anaforă şi un pahar de aghiazmă (cu Moliftele Sf.Vasile Cel Mare).
Postul particular sau suplimentar şi cum se ţine
Pr. Ioan:   V-am tot auzit vorbind despre ”postul suplimentar”, ce fel de post este acesta şi ce folos aduce în viaţa credinciosului?
Pr. Ilarion:Post suplimentar”, numesc eu, postul particular care este ţinut pentru diferite trebuinţe pe lângă posturile rânduite de Sf. Biserică: cele 4 posturi de peste an şi zilele oprite în cursul unui an.
Dacă apare un necaz mare şi greu, un duşman înverşunat care ne prigoneşte, un proces greu, o pagubă sau o boală grea, pătimiri din cauza vrăjilor şi a descântecelor, pentru persoanele care au păcate grele şi după ce s-au spovedit la duhovnic, sau pentru diferite trebuinţe: reuşire la examene, ajutor în căsătorie, găsire de serviciu, spor şi ajutor în afaceri şi alte trebuinţe, se adaugă postul suplimentar sau particular. Postul suplimentar se face tot ca ajunare, nemâncând şi nebând nimic toată ziua, în următoarele zile:
LUNI, se ajunează pentru: ajutor la căsătorie, reuşită la examene, găsirea unui loc de muncă, obţinerea de bunuri materiale, reuşire la proces. Întăreşti postul cu rugăciuni, citind: „Acatistul Mântuitorului nostru Iisus Hristos” şiAcatistul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil” cu credinţa că Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, fiind căpetenii de îngeri, vor trimite pe pământ pe îngeri să lucreze pentru tine. Ţii post negru până la ora 24, faci 40 de metanii, aprinzi 7 lumânări. La fiecare metanie, zici rugăciunea ta: „Doamne, iartă-mi păcatele mele şi ale tuturor celor din casa mea, primeşte nevrednica mea rugăciune şi nevrednicul meu post şi dăruieşte-mi….(aici spui dorinţa pentru care ţii postul). După ce au ars complet cele 7 lumânări, spui şi rugăciunea ta, către Sfinţii Arhangheli: “Sfinţilor Arhangheli Mihail si Gavril şi toţi sfinţii, duceţi nevrednica mea rugăciune şi nevrednicul meu post la Bunul Dumnezeu, pentru iertarea păcatelor mele, ale părinţilor mei (pomeneşti numele lor), ale soţului(soţiei) meu (N), a copiilor mei (N), a bunicilor (N) şi a tot neamul meu, a celor morţi (pomeneşti numele lor) şi pentru….(aici spui dorinţa pentru care faci postul şi te rogi)”. Pentru ca postul şi rugăciunile pe care le faci să fie ascultate de Dumnezeu şi împlinite, mai înainte este bine să mergi la duhovnicul tău şi să te spovedeşti. Este bine să faci o spovedanie generală, mărturisindu-ţi păcatele de când erai mic şi până în prezent, pentru ca nu cumva din cauza unui păcat cu care L-ai supărat pe Dumnezeu, rugăciunea Ta să nu fie ascultată. Sau , să se încăpăţineze diavolul care te necăjeşte de a pleca de la tine, pentru că el fiind stăpânul păcatului cu care te-ai întinat să se creadă şi stăpânul tău. Elimină păcatul şi împacă-te cu Dumnezeu şi atunci Dumnezeu Te va asculta şi te va ajuta. Mă refer în mod special la tinerii care vor să se căsătorească şi care au început viaţa cu păcatul desfrânării (a curviei, a sexului), călcând porunca a 7-a „Să nu trăieşti în desfrânare” şi care au ales păcatul în loc de binecuvântarea lui Dumnezeu pe care trebuia s-o primească prin Taina Cununiei. Dacă eşti căsătorit (ă), să nu te culci cu soţia(ul) în acelaşi pat în ziua când posteşti, chiar dacă nu păcătuiţi, pentru că vi se socoteşte ca întinare şi ispita care vă chinuieşte.
MIERCURI, se ajunează pentru: a te izbăvi de năpastă, de învinuirile celor ce te năpăstuiesc pe nedrept, adică: eşti cinstit dar te face hoţ, eşti harnic dar,te face leneş, eşti curată dar te învinuieşte că eşti desfrânată, eşti nebăutor dar te face beţiv. Întăreşti postul citind: „Acatistul Mântuitorului Iisus Hristos” şi Acatistul „Acoperământul Maicii Domnului”. Te rogi la Maica Domnului să te acopere şi să te izbăvească de învinuiri nedrepte. Faci 40 de metanii, după fiecare metanie, zici rugăciunea ta:„Doamne, iartă-mi păcatele mele şi ale tuturor celor din casa mea, primeşte nevrednica mea rugăciune şi nevrednicul meu post şi izbăveşte-mă de năpasta şi învinuirile care mi se aduc şi întoarce pe vrăjmaşii mei de la răutate lor cu dragoste către mine şi familia mea şi dă-le griji noi ca să uite de grija mea….(aici spui dorinţa pentru care ţii postul). Aprinzi 7 lumânări, pe care le poţi arde fie în patru timpuri din zi (dimineaţă, la amiază, seara şi la miezul nopţii), fie la terminarea postului (ora 24), dacă nu ai timp în cursul zilei din cauza serviciului sau al altor preocupări. Pentru ca postul şi rugăciunile pe care le faci să fie ascultate de Dumnezeu şi împlinite, mai înainte este bine să mergi la duhovnicul tău şi să te spovedeşti,pentru ca nu cumva din cauza unui păcat cu care L-ai supărat pe Dumnezeu, rugăciunea Ta să nu fie ascultată. Împacă-te cu toţi care te-ai certat, pentru ca nu cumva şi tu la rândul tău să fii vrăjmaşul şi pizmătăreţul aproapelui tău.Dacă năpasta îţi vine de la soţ (soţie), copii, părinţi, cu cei ce stai în casă, sau de la un vrăjmaş care urmăreşte dezbinarea familiei tale, este bine să chemi preotul în ziua de post şi să facă sfinţirea casei, să pună rugăciunile pentru alungarea duhului necurat din casă, Sfântul Maslu, Moliftele Sf. Vasile cel Mare. Este bine să fii sprijinit în post şi rugăciunile tale, de rugăciunile a trei biserici sau mănăstiri, dând pomelnic mai ales la o mănăstire unde se săvârşeşte Sfânta Liturghie zilnic. Respectă cu stricteţe regulile unui post adevărat şi să nu ai nici o umbră de îndoială, altfel, faci postul în zadar.
VINERI,se ajunează: pentru izbăvirea de vrăjmaşii ştiuţi şi neştiuţi, pentru alungarea duhurilor necurate şi dezlegarea vrăjilor şi a blestemelor. Întăreşti postul, citind: „Acatistul Mântuitorului Iisus Hristos”, „Acatistul Sfântului Ciprian şi Iustina”, „Acatistul Sfintei Cruci”Paraclisul Maicii Domnului. Faci 40 de metanii, la fiecare metanie zici rugăciunea ta: „Doamne, iartă-mi păcatele mele şi ale tuturor celor din casa mea, primeşte nevrednica mea rugăciune şi nevrednicul meu post şi, izbăveşte-mă de vrăjmaşi, de blesteme, de farmece şi descântece şi de tot lucrul cel necurat de la casa mea, de la cei din casă şi de la mine. Toată răutatea să se ducă în pustie, unde om nu locuieşte(aici spui dorinţa pentru care ţii postul)”. Aprinzi 9 lumânări (în numele celor 9 cete cereşti pe care le chemi în ajutor pentru a te apăra în lupta cu cetele diavoleşti). Lumânările se ard  fie în cele patru timpuri din zi (dimineaţă, la amiază, seara şi la miezul nopţii), fie la terminarea postului (ora 24). Lumânările se pun în semnul Sfintei Cruci (5 pe verticală şi 4 pe orizontală), când le aprinzi le meneşti (în gând): 3 pentru iertarea păcatelor, 3 pentru blesteme, 3 pentru farmece şi duşmani. Mai înainte este bine să mergi la duhovnicul tău şi să te spovedeşti, pentru ca nu cumva din cauza unui păcat cu care L-ai supărat pe Dumnezeu, diavolul pe care vrei să-l alungi de la casa ta să nu asculte, să se împotrivească, să nu plece şi rugăciunea Ta să nu fie ascultată. Chemi preotul (preoţii) în ziua de post, să facă sfinţirea casei, să pună rugăciunile pentru alungarea duhului necurat din casă, Sfântul Maslu, Moliftele Sfântului Vasile cel Mare. La terminarea zilei de post, ora 24, se ia un pahar de aghiazmă care s-a sfinţit de către preot cu citirea Moliftelor  Sfântului Vasile Cel Mare şi a Sfântului Ioan Gură de Aur, se toarnă peste aghiazmă 9 picături din untdelemnul sfinţit la Sf. Maslu. Din făina de la Sf. Maslu o amesteci cu aghiazmă şi untdelemn sfinţit, o frămânţi şi faci 7 turtiţe care, se vor coace pe plită (nu în ulei). În fiecare dimineaţă, pe nemâncate, se ia timp de 7 zile, câte o turtiţă. În fiecare zi, dis-de-dimineaţă, se stropeşte casa cu aghiazmă zicând cuvintele: „Să vină Dumnezeu şi să se risipească de la noi şi de la casa noastră: toată fermecătura, toate vrăjile şi descântecele, toţi duşmanii ştiuţi şi neştiuţi şi tot lucrul cel rău. Să fugă prin stropire cu această apă sfinţită, în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin”.
Dacă găseşti lucruri străine şi dubioase prin curte, la poartă sau sub preş în faţa casei, în faţa uşii la intrare, cum ar fi: aţe înnodate, fire de păr, legături de la mort, lumânări, pământ de pe morminte şi alte bazaconii, nu le iei cu mâna sau cu făraşul şi nici nu le mături până ce le stropeşti mai întâi cu aghiazmă, zicând cuvintele de mai sus: „Să vină Dumnezeu şi să se risipească…”, ca să nu se urce diavolul trimis, pe făraş, apoi pe mână şi să intri cu el în casă. După ce stropeşti cu aghiazmă iei lucrurile şi le arunci la gunoi, undeva departe, nu în curte şi nici în casă.
Dacă vin broaşte la casa ta şi caută să-ţi intre în casă, mai întâi le stropeşti cu aghiazmă, zicând: „Dacă sunteţi de la Dumnezeu mergeţi în drumul vostru şi dacă aţi fost trimise, duceţi-vă înapoi la cine v-a trimis”.
După ce le-aţi scos în drum cu lopata, faceţi 40 de metanii. Dacă sunt de la Dumnezeu vor merge mai departe, iar dacă sunt trimise cu diavolul, cu vrăji, veţi vedea un fum sau nor ridicându-se şi va merge în direcţia de unde au fost trimise vrăjile.
Pentru vrăjmaşi se citesc trei psalmi: 3, 30 şi 142 zilnic.
Vinerea poţi să posteşti şi pentru cei morţi, mai ales pentru părinţi (copiii care au fost blestemaţi pentru neascultare de către părinţi şi nu au reuşit să se ierte înainte de moartea părinţilor pot să postească pentru părinţi) şi pentru cei din neamurile noastre, ca Dumnezeu să ierte păcatelor lor. Putem să cuprindem nu numai pe rude ci şi, pe: străini, cunoscuţi şi foşti prieteni. Pentru morţi vei face parastase, vei plăti la mănăstiri 3-7 Liturghii, cu prescură, vin, untdelemn, pomelnic cu numele lor şi 7 lumânări, pentru 40 de zile sau pentru mai mult timp (1-7 ani). În numele lor vei face în ziua când posteşti milostenie, rugând pe Bunul Dumnezeu, să scoată sufletele lor din muncile iadului şi din chinurile veşnice. Scoţând suflete lor din iad, Dumnezeu va ierta păcatele tale.
Trebuinţa postului
Pr. Ioan : Dacă ar fi să grupăm situaţiile în care ar fi necesar folosirea postului suplimentar, care ar fi acestea?
Pr. Ilarion:   Nu am făcut o clasificare a situaţiilor dar putem să le clasificăm după importanţa şi greutatea lor. Postul suplimentar poate fi necesar:
1.-Pentru curăţire de păcatele grele.
Să luăm un exemplu de păcat greu, care este foarte frecvent săvârşit –AVORTUL-. Greutatea acestui păcat stă pe sufletele ambilor soţi. Amândoi sunt la fel de responsabili în faţa lui Dumnezeu pentru săvârşirea lui. Soţia l-a făcut în trupul său şi, soţul a acceptat şi a fost de acord sau chiar a obligat soţia să facă avort. Avortul este păcatul uciderii, însă, este mai mare decât uciderea în general. Femeia care-şi omoară pruncul în pântece este de 2 ori ucigaşă: odată, pentru că a ucis trupul copilului şi, a doua oară, pentru că a omorât sufletul copilului. Acel suflet este mort, pentru că nu a fost lăsat să se nască şi să primească Taina Sf. Botez: „Dacă nu se va naşte cineva din apă şi din duh, nu va intra în Împărăţia Cerurilor” (Ioan 3,5). Naşterea din apă şi din duh este botezul.
Femeia care-şi ucide pruncul în pântece, mai este considerată de mii de ori ucigaşă, deoarece, prin uciderea copilului ce trebuia să se nască, a ucis toată generaţia care s-ar fi putut naşte din acel copil, până la sfârşitul omenirii. Dimensiunea acestui păcat este cât al iadului de mare. Mulţi nu cunosc adevărata dimensiune a acestui păcat şi tratează cu multă uşurinţă sau chiar nu-l pun la socoteală prea mult, nu plâng pentru păcatul lor, nu fac căinţă şi penitenţă, nu fac nimic ca să scoată acele suflete nevinovate de la întuneric. Se mulţumesc doar cu o simplă spovedanie. Se mulţumesc doar cu aghiazma mare pe 7 ani. Nu cunosc adevărata căinţă, care, ar fi în măsură să spele păcatul şi să aducă împăcarea cu Dumnezeu. Unii preoţi, se feresc să vorbească prea mult de el, pentru a nu speria pe credincioşi şi a nu-i înfricoşa. Adevărul nu înfricoşează, dimpotrivă necunoaşterea lui. Cunoaşterea ne ajută. Dumnezeu nu ne-a lăsat în necunoaştere sau în ignoranţă, dimpotrivă, ne-a dat cunoaşterea şi S-a descoperit omului, pentru ca omul   să-L cunoască. Nu a lăsat pentru om locul numit „rai” sau „iad”, ca locuri şi denumiri abstracte, ci, i le-a descoperit, ca adevăruri şi realităţi. De aceea, spune acolo în rugăciunea de la Sf. Maslu „că, va amuţi gura noastră neavând ce răspunde, pentru că toată dreptatea noastră este ca o cârpă lepădata înaintea lui Dumnezeu„ sau, cum spune însuşi Mântuitorul Hristos: „ Dacă nu aş fi venit şi nu le-aşi fi vorbit păcat nu ar avea, însă acum nu au cuvânt de dezvinovăţire pentru păcatul lor” (Ioan.15, 24).
Pentru păcatul avortului, după ce au trecut 40 de zile şi te afli înafara celor 4 posturi de peste an, ţii o săptămâna post (mănânci mâncare de post) vii la preot pentru moliftă, te spovedeşti şi mărturiseşti păcatul. Primeşti canon de la duhovnic, oprire de la Sfânta Împărtăşanie cât spun canoanele Sfinţii Părinţi, apoi primeşti şi canonul rânduit de duhovnic şi fă 100 de metanii în acea zi.
Dacă ai fost oprită de la Sf. Împărtăşanie pe mai mulţi ani, să ai grijă să nu lipseşti de la Sf. Liturghie în duminici şi sărbători în toţi anii opriţi, pentru că, Sfânta Liturghie este jertfa nesângeroasă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos pentru iertarea păcatelor. Să ai grijă să posteşti toate cele 4 posturi mari de peste an şi să te spovedeşti în fiecare post. Te ajută la căinţă şi la răscumpărarea păcatului. Pentru iertarea păcatului, poţi face post suplimentar. Alege o zi de post pe săptămână şi posteşte 24 ore, pe toată perioada cât ai canon şi oprire de la Sfânta Împărtăşanie şi chiar mai mult timp, poate fi şi toată viaţa, depinde de tine cât de râvnitor eşti şi cât de mult te mustră conştiinţa.
2.- Post suplimentar la vreme de primejdie.
De exemplu: dacă te terorizează cineva, dacă ţi-a plecat copilul de acasă şi a luat-o pe drum greşit, dacă ai un duşman mare, dacă ai un proces greu, dacă s-a îmbolnăvit copilul grav, ţine post negru imediat ce a apărut necazul sau primejdia, indiferent în ce zi ar cădea, fă 100 de metanii în acea zi, aprinde 40 de lumânări şi citeşte cu toată credinţa: Acatistul Mântuitorului Iisus Hristos, Acatistul Sf. Cruci şi Psalmii 3, 30, şi 142. La fiecare metanie, zici rugăciunea ta de cerere:
„Doamne, iartă-mă de păcate pe mine păcătosul robul Tău (N) şi ajută-mă”.
3.- Post suplimentar pentru cei ce vor să scape de diavol.
Persoanele care s-au făgăduit satanei, persoanele care au lucrat vrăjitorie, ca să poată scăpa de diavol, trebuie să ţină post neîntrerupt mai multă vreme, chiar ani la rând, cu perioade de post negru neîntrerupt 3, 7, 9, 12, 21 zile.
Acest post îl ţii în felul acesta, pentru că diavolii cu care ai lucrat, şi care au stat mulţi ani la tine nu pleacă uşor. Posteşte cel bolnav şi va posti şi preotul care-i citeşte de 3 ori pe zi Moliftele Sfântul Vasile Cel Mare.
Postul negru îl vei putea ţine uşor dacă te rogi la Maica Domnului să te ajute, altfel va fi foarte greu de ţinut.
Dacă, cel bolnav nu poate posti şi nu poate rosti rugăciuni, atunci cineva din casă să facă în locul lui. Dacă preotul este bolnav (ulcer. gastrită, diabet, etc.) şi nu poate posti, nu poate citi Moliftele Sf. Vasile Cel Mare, fiindcă diavolii se întorc împotriva lui.
Când preotul citeşte Moliftele, să aibă grijă şi să adauge pe lângă numele celui bolnav şi numele său şi a celor din casa sa, atunci duhurile alungate din cel bolnav nu vin asupra sa sau asupra celor din casa lui.
4.- Post suplimentar, pentru a căpăta Har de la Dumnezeu.
De exemplu: putere, îndemânare, pricepere, şi înţelepciune, pentru a face o lucrare sfântă cum ar fi: construirea unei Biserici, pictura unei Biserici, pictura unor icoane, etc. Se ţin mai multe zile post negru, se citesc rugăciuni şi acatiste, metanii şi lumânări aprinse, pentru a respinge puterea răului, care se opune oricărei lucrări dumnezeieşti şi pentru ca lucrarea să se facă sub insuflarea Duhului Sfânt.
5.- Post suplimentar rânduit de chiriarhullocului. Episcopul locului, rânduieşte ca poporul să ţină post în caz de: epidemie, război, secetă, calamităţi, etc., pentru ca Dumnezeu să izbăvească poporul de la moarte.
6.- Post suplimentar, pe care-l fac cei ce ocupă posturi de conducere:
a– Conducătorii de ţară şi toţi cei ce ocupă locuri de conducere, trebuie să-şi ia zile de post negru însoţit de rugăciuni prin care să ceară de la Dumnezeu Har de a conduce bine, de a menţine pacea şi bunăstarea poporului pe care-l conduce.
b– Preoţii, stareţii, episcopii, mitropoliţii şi Patriarhul, cei care conduc Biserica şi pe slujitorii ei, postesc şi se roagă pentru a primi Har de a conduce cu sfinţenie şi dreptate Biserica.
Dacă aceştia conduc greşit şi cu păcat, poporul are de suferit. La moarte vor da răspuns, pentru felul cum au condus.
CUGETĂRI  DESPRE  POST
Postul nu este plăcut omului bogat, dar este plăcut celui sărac.
Postul nu este plăcut omului leneş, dar este plăcut celui  muncitor.
Postul nu este plăcut oaspeţilor, dar este plăcut  drumeţilor.
Postul este lungime de viaţă.
Postul este înviorare a trupului şi înălţare a  sufletului spre taine nepătrunse.
Postul este fericire a trupului şi strălucire a sufletului.
Postul este armonie între trup şi suflet, cu sănătate îndelungată.
Prin post cunoşti pe om. Prin post cunoşti natura.
Prin post dai întâietate celui cu întâietate.
Prin post cunoşti taina lumii, prin post cunoşti pe satana, prin post cunoşti pe Dumnezeu şi pe tine însuţi.
Prin post descătuşezi trupul de lăcomie, de lene, de furt, de minciună, de pizmă, de răutate, de sudalmă, de batjocură, de fumat, de beţie, de indiferentism.
Prin post sufletul se înalţă la slavă, păşind pe culmile cele mai îndrăzneţe faţă de muritori, capabil de fapte mari faţă de tot omul ce este în suferinţă, capabil să înfrunte pe blasfemitorii de om şi de Dumnezeu, capabil să schimbe mersul de la rău spre bine, capabil să facă minuni pe pământ, precum s-a şi făcut întotdeauna şi se fac şi acum de cei ce-l respectă.
Postul nu este o schingiuire a trupului ci o adevărată hrană plină de viaţă.
Postul nu este pentru cei proşti, ci pentru tot omul şi mai ales pentru cel înţelept, că înţeleptul îşi iubeşte viaţa şi ca atare trebuie să iubească postul.
Postul este o scânteie pe pământ şi cine o vede îşi va aprinde lumânarea la ea, ca prin lumina ei să poată păşi în viaţă şi să treacă din fericire în fericire.
Cine urăşte postul, se urăşte pe sine!
Postul singur nu este de ajuns niciodată, pentru ca omul să poată fi socotit ca stăpân pe sine şi a fi şi pe calea mântuirii. Luat singur, nu poate fi socotit decât ca acel om ce a desprins din funia puternică o fâşie şi a legat dobitocul, socotind a fi de ajuns, iar restul de funie a pus-o în cui. Dar dobitocul a rupt fâşia şi a intrat în grădină, i-a făcut mare stricăciune pe când omul dormea, ca apoi ducându-se în lucernă a mâncat până a crăpat. Dacă ar fi fost legat cu întreaga funie în fâşiile ei nedesprinse, nu s-ar fi întâmplat nici paguba şi nici moartea dobitocului. Astfel este şi trupul ce este legat numai cu postul şi nu cu întregimea faptelor legate de fâşia postului. De fâşia postului ştim că se învecinează şi chiar soră este cu fâşia – milostenia. Cu aceste fâşii, postul şi milostenia se învecinează şi sunt surori chiar cu dreptatea şi adevărul, iar cu acestea se învecinează lumina şi iubirea şi pe deasupra tuturor pe care le îmbrăţişează este dragostea de Dumnezeu cu toate poruncile Evangheliei. Aceste 7 viţe formează pentru creştin cea mai bună frânghie pentru a lega trupul de a nu cădea în vicii, la stricăciune şi moarte, iar sufletul se va putea înălţa pe culmile cele mai înaripate până la lumina cea mai apropiată a Dumnezeirii.
Cine zice că le face pe toate celelalte şi numai postul nu-l poate face, nu are adevăr în gura sa iar faptele îi sunt murdare. Căci precum o fâşie din funie i se simte lipsa ei, când e luată, iar funia nu-şi mai are tăria şi nici frumuseţea chiar, tot aşa şi cel ce spune astfel de lucru. Căci una pe alta se strigă, una pe alta se cheamă şi auzul celui ce le face nu va putea să rămână surd la strigarea lor şi o va face şi pe ea. Iar, de zice că n-o poate face, nu va face nici pe una şi nici pe alta, şi-n gura lui este minciună. A văzut cineva vreo slugă care să nu facă ceea ce face stăpânul, şi ceea ce-i spune să facă şi dacă nu face să-l mai ţie pe lângă sine? Eu cred că nu! Şi dacă nu? Atunci creştinul, care este o slugă a lui Iisus după fiinţă, credinţă şi nume, de ce face altfel de cum face stăpânul său?
Iisus a postit şi postul l-a împletit cu toate celelalte: mila, adevărul, dreptatea, iubirea, lumina şi dragostea de lege şi de Dumnezeu, cu care a legat pe satan. Creştinul de ce ia numai o fâşie sau două din funie şi cu care crede că este de ajuns pentru a lega răul ce-i voieşte moartea sufletului? Iată că, şi fâşiile se rup şi se pierd, şi calea lui spre mântuire la fel, devenind un sclav al tuturor viciilor, un cuib al satanei unde împărăţeşte nestingherit. Ori se crede creştinul a fi mai presus de Stăpânul lui, Iisus? A găsit el o cale, un mijloc mai bun, de luptat mai uşor şi de învins pe satana? Dacă este aşa, atunci Iisus nu-i mai poate fi stăpân, el e Domn. Astfel de domn au voit mai înainte să fie şi satan, dar satan a căzut, iar creştinul ce crede? Nimeni nu şi-a luat fiinţa de la sine, în afară de Dumnezeu, ci de la altul şi acel altul nu poate fi pentru om, cum şi pentru tot ce este în lume, decât Dumnezeu. Şi atunci cine eşti tu creştine de zici şi faci altfel decât Stăpânul tău?(C 68,9-12)
RĂSPUNSURI  DUHOVNICEŞTI
La întrebările credincioşilor despre post
– Părinte, când ţii post în câşlegi pentru spovedanie, se mănâncăpeşte?
– Da, marţea, joia, sâmbăta şi duminica şi se bea vin, iar miercurea şi vinerea mâncăm de post.
– Părinte, câte zile trebuie să ţii post, ca să te poţi împărtăşi?
7 zile. Se socoteşte că după 7 zile de post se elimină toate grăsimile din corp. Să ne asemănăm la trup cu Mântuitorul. El nu a mâncat carne, decât, peşte.
– Părinte, dacă nu reuşeşti să te spovedeşti într-un post, ce faci?
– Laşi pe altă dată, sau continui să ţii post până când reuşeşti. E valabil numai în Postul Adormirii Maicii Domnului şi al Sf.Ap. Petru şi Pavel. De Paşti şi de Crăciun întrerupi pentru că este prilej de bucurie mare, se mănâncă de dulce, este dezlegare la orice, o săptămână la Paşti şi două săptămâni la Crăciun. După perioada aceasta, ţii o săptămână de post şi te spovedeşti. Preotul hotărăşte dacă iei aghiazmă mare sau împărtăşanie.
– Părinte, e bine să ţii post negru?
Da e foarte bine. Cine poate. Valorează cât un ban de aur înaintea lui Dumnezeu şi cum aici pe pământ faci orice cu un ban de aur, aşa şi acolo sus în cer, faci orice cu o zi de post negru.
– Părinte, în săptămâna brânzei, în săptămâna albă, se mănâncă peşte?
– Da, după Pravila Bisericească toată săptămâna, însă, după obicei miercuri şi vineri nu se mănâncă dar după pravilă da pentru că este însemnat cu harţi.
– Părinte, la noi la ţară, preotul ne-a spus că putem mânca peşte miercurea şi vinerea de la Paşti şi până la Înălţare, e păcat?
– După obicei numai în săptămâna Luminată se mănâncă miercurea şi vinerea peşte, însă, Pravila Bisericească spune că se mănâncă peşte până la Pogorârea Sfântului Duh şi Duminica Tuturor Sfinţilor.
– Părinte de ce mie îmi mor porcii şi  găinile de cum intrăm în post, iar la vecina nu?
– Din cauză că nu ţii posturile de peste an. Dumnezeu îţi ia ceea ce te împiedică de a posti. Să vă povestesc ceva de la Boroaia când eram preot acolo. A venit la mine o femeie din parohie şi se plângea că în fiecare post vine uliul şi-i ia din păsările din curte, iar de la vecina de care se despărţea doar cu gardul nu-i lua niciodată. Era foarte supărată că mereu e păgubită. Am întrebat-o dacă ţine posturile de peste an şi ea mi-a răspuns că nu are obiceiul acesta. Dacă matale nu ai obiceiul acesta, vecina matale îl are, de aceea uliul nu se atinge de păsările ei, ea ştie când să le mănânce. Posturile de peste an sunt obligatorii, sunt trecute în calendar, făceţi-vă prieteni în cer, uite acum e Postul Sf. Apostoli Petru şi Pavel, tineţi-l şi rugaţi-i să vă ţină poarta deschisă a raiului până ce veţi trece şi dumneavoastră.
– Părinte, uneori Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, ţine trei zile, cum se procedează ca să te poţi împărtăşi?
– Când postul ţine doar 3 zile, începi cu 4 zile mai înainte ca până în ziua aceea, să fie 7 zile de post, să te poţi împărtăşi, de nu, iei doar aghiazmă.
– Părinte, eu nu ţin posturile pentru că mă tem să nu mă  îmbolnăvesc!
– Am mai auzit aşa ceva. Dar cum vă explicaţi dumneavoastră că, cei mai mulţi bolnavi de stomac şi ficat, nu sunt postitorii ci, cei care au mâncat, sau, de ce sfinţii care mâncau legume, ierburi şi rădăcini nu se îmbolnăveau?
Părinte, când ţii post negru trebuie să îndeplineşti vreo condiţie, se ţine în vreun fel ?
– Când ţii post negru, ţii de mâncare, de păcate şi nu leneveşti, nu te culci şi dormi câteva ore ca să treacă ziua mai repede; nu te cerţi cu soţul ; nu vorbeşti de rău.
– Părinte, poţi să posteşti sâmbăta şi dumineca, post negru?
– Nu. Cine ajunează sâmbăta sau dumineca, merge la judecată cu evreii. La carte spune: „ Cei care vor ajuna sâmbăta sau dumineca să se taie din cartea vieţii şi să meargă la judecată cu evreii „ Sâmbăta şi duminica nu se ţine post, pentru că este praznicul Învierii.
– Părinte, se ţine post negru marţea?
– Marţea ţin post negru numai catolicii. Marţea este pentru catolici. Pentru ortodocşi miercurea şi vinerea şi cine vrea şi lunea.
Comentarii
 1. FLORINA spune:

  Asi avea si eu o intrebare.Citesc ACATISTU SFINTULUI MINA ,si asi vrea sa stiu daca trebuie sa tin post si in ce zile,daca trebuie sa-l tin toata ziua.Cineva mia furat aurul din casa vreau doar sa stiu cine la luat nu ai vreau nici un rau.Sotul a muncit la cineva si nu vrea sa-l plateasca si multe altele.Ce trebuie sa fac va rog sa ami dati un sfat cum trebuie sa procedez va rog mult.DOAMNE AJUTA.Astept un raspuns.MULTUMESC

  • Sfintului Mina este protectorul celor pagubiti si este cel mai indicat sa il citesti . Ce trebuie sa faceti intr-un necaz mare , Parintele Cleopa a zis asa :

   1. Se spovedeşte din copilărie pînă la zi cel in cauza, după ce a postit timp de 5 zile;
   2. Împărtăşanie, de nu este oprit de canoane;
   3. Miercuri şi Vineri mîncare odată în zi, de post, după orele 16;
   4. 40 de Sfinte Liturghii, cu scoaterea de părticele de la Proscomidie pentru cel în cauză;
   5. Citirea Psaltirii timp de 40 de zile;
   6. La Miezul nopţii, de 33 de ori “Tatăl nostru”, după fiecare cîte o metanie;
   7. Dimineaţa Acatistul Maicii Domnului, iar seara, Paraclisul Maicii Domnului;
   8. Rugăciunea continuă: “Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul !”;
   9. Taina Sfîntului Maslu cu 3 sau 7 Preoţi.
   Rînduiala acesta se face timp de 40 de zile, atît de cel în cauză, cît şi de cei din casă şi toate neamurile, dînd milostenie la săraci după putere.

   Si cel mai important – cat mai multa credinta , pentru ca nevoiele in viata sunt incercari de sus si vin deobicei la oameni pe care Dumnezeu ii iubeste . ( Un exemplu : Un calugar era tot timpul fericit cu toate ca avea o viata grea , pana cand intr-o zi se intristase atat de tare incat staretul il intreba ce s-a intamplat . Raspunsul lui mi-a dat de gandit , deoarece el era suparat ca toate ii mergeau prea bine , si nu intampina nici un obstacol in viata – considerand ca Dumnezeu s-a departat de la el ). Doamne ajuta !

 2. FLORINA spune:

  Parinte multumesc pentru raspuns,dar nu am unde sa ma spovedesc ca eu si familia nu sintem in Romania.,si unde stam noi nu avem biserica romineasca..Si de TAINA SFINTULUI MASLU CU 3 SAU 7 PREOTI nu se pot face..Am sunat in ROM.si am vorbit cu un preot dar nu mi-a dat nici un raspuns ,mi-a spus ca trebuie sa mearga mama mea personal la el,de ce nu stiuc ,fiindca eu i-am esplicat totul prin telefon.am inceput sa citesc tot ACATISTUL SFINTULUI MINA in fiecare seara ,am aprins si o luminare si ma rog neincetat .dar nu stiu ce trebuie sa fac mai departe ca nu avem biserica romaneasca.Va multumesc DOAMNE AJUTA.

 3. FLORINA spune:

  de ce nu ami dati un raspuns.????????????????????????

  • Trebuie sa ai rabdare in legatura cu rugaciunea si sa nu deznadajduiesti niciodata . Dumnezeu nu ii va parasi niciodata pe fii lui , iar rugaciunile spuse din inima vor primi intotdeauna raspuns .
   Cat despre spovedanie si impartasanie , un Sfant Parinte a zis : „un om care nu s-a spovedit de 20 ani – se aseamana cu cel ce nu s-a botezat ” . Trebuie neaparat sa te spovedesti , sa faci tot posibilul – macar 1 , 2 ori pe an in posturile Pastelui si a Craciunului , trebuie sa fie o biserica ortodoxa in tara voastra,daca nu trage o fuga macar inainte de Paste in Romania. Facem pacate in fiecare secunda , iar fara ca sufletul sa fie curatit de ele nu poti urca pe scara desavarsirii .
   Mama dumneavoastra poate merge la biserica sau mai bine la o manastire cand se face sfantul maslu , va face un pomelnic cu voi .
   Cea mai recomandata manastire pentru rugaciunile care se citesc ,cat si pentru icoana facatoare de minuni a Maicii Domnului unica in lume – este manastirea Giurgeni . Acolo din 2 in 2 saptamani vine lume din toata tara , si se citesc rugaciuni de la ora 18.00 pana noaptea tarziu 3 , 4 … Daca vrei informatii : MĂNĂSTIREA GIURGENI , COMUNA VALEA URSULUI JUDETUL NEAMT – 617498 Telefon – 0233/763201
   Dumnezeu sa te ajute si sa ma ierte pentru ca sunt prea pacatos sa-ti dau sfaturi .

 4. FLORINA spune:

  va multumesc pt raspuns si sfaturi cind am sa vin in ROMANIA am sa fac tot posibilul si ajung la MANASTIRE GIURGENI.NOIsintem in SPANIA si e cam greu cu intoarcerea in ROMANIA sau vacante.VA MULTUMESC DOAMNE AJUTA

 5. puscas stela spune:

  ce se intampla cand nu tinem post de multi ani 7-8 ani

  • Un sfint parinte aflat pe patul de moarte dupa o viata de chinuri si boala – a spus ca oricat ar fi suferit de mult , viata a trecut atat de repede si chiar trebuie sa pretuim fiecare secunda de viata ; deci daca vrei sa incepi sa postesti de acum acum incolo nu e timpul pierdut – important sa pui accent pe postul spiritual . Este valabil si in cazul pacatelor marturisite si apoi repetate – daca ne pocaim Dumnezeu ne va ierta intotdeauna . ( „Nu vreau moartea păcătosului, ci să se întoarcă şi să fie viu”. (Iezechiel 33;11) )

 6. raspuns pentru florina avem biserica ortodoxa in bilbau daca va intereseaza va trimit adresa avem preot foarte intelegator var fi de mare ajutor cu rugacinea la sf.mina e foarte bine dar daca puteti faceti la 12noaptea paraclisul maici domnului cu luminare ,batic ,si capot,nu cu pantalon,la slava spuneti dorinta,faceti un pomelnic si cititil la slava.o sa vedeti cum o sa va simtiti usurata de ginduri si cu nerabdare pina vine seara urmatoare ,va fi greu la inceput dar no sa va vina sa lasati de facut.ma ertati dumnezeu sa va ajute ,doamne ajutape toata lumea.

  • ana spune:

   Buna ziua,

   Acum 10 ani am cunoscut un baiat dar ne-am despartit dupa trei ani, acum ma cauta si vrea sa ma omoare, ma ameninta tot timpul inclusiv familia mea, e foarte periculos . Va rog sfatuiti-ma ce post sa tin. Multumesv mult

   • Parintele Argatu spune ca la vreme de primejdie , adica dacă te terorizează cineva, dacă ţi-a plecat copilul de acasă şi a luat-o pe drum greşit, dacă ai un duşman mare, dacă ai un proces greu, dacă s-a îmbolnăvit copilul grav, ţine post negru imediat ce a apărut necazul sau primejdia, indiferent în ce zi ar cădea, fă 100 de metanii în acea zi, aprinde 40 de lumânări şi citeşte cu toată credinţa: Acatistul Mântuitorului Iisus Hristos, Acatistul Sf. Cruci şi Psalmii 3, 30, şi 142. La fiecare metanie, zici rugăciunea ta de cerere:
    „Doamne, iartă-mă de păcate pe mine păcătosul robul Tău (N) şi ajută-mă”.
    Doamne ajuta – si rugati-va pentru noi pacatosii !

 7. ana spune:

  Multumesc din suflet

 8. andreea niculae spune:

  dupa 18 ani de casatorie trei copii si momente frumoase si momente grele am ajuns la certuri fff mari si poate chiar o sa ne despartim .datorita baniilor si trecutului .de 5 ani ma rog la indrumarea duhovnicului meu dar de 2 ori pe an apar scandaluri monstruase copii sunt speriati ce ma sf sa fac sa nu imi pierd sotul ,casa si increderea

 9. Va spun sincer sa nu va pierdeti nadejdea si sa aveti ” Rabdare, rabdare , rabdare ,rabdare , rabdare , rabdare …. ” cum spunea Parintele Cleopa ( http://www.youtube.com/watch?v=QkpJYskXHK0) .
  Casatoria poate fi un colt de rai , dar si un drum greu in special pentru femeie si totusi niciodata sa nu deznadajduiesti , pentru ca nimic nu se intampla fara motiv ,cum nici o frunza nu cade din copac fara voia lui Dumnezeu .
  Daca vrei ajutor in casatorie – Luni este ziua in care trebuie sa tii post , pe langa postul regulat . Citeste atunci „Acatistul Mântuitorului nostru Iisus Hristos” şi„Acatistul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil” cu credinţa că Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, fiind căpetenii de îngeri, vor trimite pe pământ pe îngeri să lucreze pentru tine. Ţii post negru până la ora 24, faci 40 de metanii, aprinzi 7 lumânări. La fiecare metanie, zici rugăciunea ta: „Doamne, iartă-mi păcatele mele şi ale tuturor celor din casa mea, primeşte nevrednica mea rugăciune şi nevrednicul meu post şi dăruieşte-mi….(aici spui dorinţa pentru care ţii postul). După ce au ars complet cele 7 lumânări, spui şi rugăciunea ta, către Sfinţii Arhangheli: “Sfinţilor Arhangheli Mihail si Gavril şi toţi sfinţii, duceţi nevrednica mea rugăciune şi nevrednicul meu post la Bunul Dumnezeu, pentru iertarea păcatelor mele, ale părinţilor mei (pomeneşti numele lor), ale soţului(soţiei) meu (N), a copiilor mei (N), a bunicilor (N) şi a tot neamul meu, a celor morţi (pomeneşti numele lor) şi pentru….(aici spui dorinţa pentru care faci postul şi te rogi)”. Pentru ca postul şi rugăciunile pe care le faci să fie ascultate de Dumnezeu şi împlinite, mai înainte este bine să mergi la duhovnicul tău şi să te spovedeşti. Este bine să faci o spovedanie generală, mărturisindu-ţi păcatele de când erai mic şi până în prezent, pentru ca nu cumva din cauza unui păcat cu care L-ai supărat pe Dumnezeu, rugăciunea Ta să nu fie ascultată. Sau , să se încăpăţineze diavolul care te necăjeşte de a pleca de la tine, pentru că el fiind stăpânul păcatului cu care te-ai întinat să se creadă şi stăpânul tău. Elimină păcatul şi împacă-te cu Dumnezeu şi atunci Dumnezeu Te va asculta şi te va ajuta.
  Incercati sa faceti spovedania impreuna , ca un cuplu , pentru ca nu este nici un psiholog mai bun decat un preot .

  Doamne ajuta si roaga-te pentru noi pacatosii !

 10. luca irina spune:

  Sarut mana parinte si Domnul sa aiba mila se sufletul meu pacatos.Parinte am si eu o intrebare sint cu sotul meu in spania de 5 ani am ramas eu fara servici m-am si imbolnavit intrebarea mea este pot citi psaltirea fara sa intreb preotul.DOAMNE AJUTAsi ma iarta pe mine pacatoasa

  • Parintele Paisie Olaru a zis : „”Psaltirea unita cu postul si cu smerenia sunt cele mai puternice arme impotriva diavolilor.”
   Din cauza puterii lor , este recomandat o binecuvantare de la duhovnic , care nici nu costa si te va ajuta sa sporesti in rugaciune .
   Ca sa intelegi Psaltirea mai bine ,ca pe o carte a trebuintelor intra pe site-ul ” http://psaltirea.wordpress.com/psaltirea-ca-o-carte-a-trebuintelor/ ” , in care Sf. Arsenie Capadocianul explica puterea fiecarui psalm in parte .

   PARTEA INTAI: O LISTA A PSALMILOR SPRE FOLOSINTA CA BINECUVANTARI, ORANDUITA DUPA ORDINEA DIN PSALTIRE:

   [NOTA IMPORTANTA: Primul numar este numarul psalmului in Biblia greaca – Septuaginta. Al doilea numar este numarul psalmului asa cum se gaseste in textul masoretic.]

   1 (1) Atunci cand un pom sau o vita-de-vie este plantata, ca sa poata aduce roada.

   2 (2) Pentru ca Dumnezeu sa ii lumineze pe cei ce se duc la intalniri si soboare.

   3 (3) Pentru ca rautatea sa iasa de la oameni, ca sa nu isi mai chinuiasca cu nedreptate semenii.

   4 (4) Pentru ca Dumnezeu sa tamaduiasca pe oamenii cei simtitori, ce se imbolnavesc de deprimare din pricina purtarii oamenilor cu inima impietrita.

   5 (5) Pentru ca Dumnezeu sa tamaduiasca ochii cei raniti, ce s-au muscat de catre o persoana rea.

   6 (6) Pentru ca Dumnezeu sa dezlege persoana ce se afla sub o vraja.

   7 (7) Pentru cei ce s-au pagubit din pricina fricii, a groazei si a amenintarii oamenilor celor rai.

   8 (8 ) Pentru cei ce sunt raniti de diavoli sau de oameni stricati.

   9 (9 si 10) Pentru ca diavolii sa inceteze a te chinui in somn, sau cu inchipuiri in timpul zilei.

   10 (11) Pentru perechile cu inima impietrita care se cearta si divorteaza (cand barbatul sau femeia impietrita la inima isi chinuiesc sotia sau barbatul simtitor).

   11 (12) Pentru oamenii bolnavi cu mintea, care au rautate si ii vatama pe altii.

   12 (13) Pentru cei ce sufera din pricina ficatului

   13 (14) Pentru un diavol infricosator; repetat de trei ori pe zi, vreme de trei zile.

   14 (15) Pentru ca talharii sau hotii sa isi schimbe cugetul si sa plece nefacand vreo vatamare, si pocaindu-se.

   15 (16) Pentru ca cheia sa se gaseasca, atunci cand se pierde.

   16 (17) Pentru o acuzatie grava si nedreapta, de trei ori pe zi vreme de trei zile.

   17 (18 ) Cand se petrece un cutremur sau alt dezastru al naturii, sau ploaie torentiala cu fulgere.

   18 (19) Pentru ca femeile sa nasca cu bine.

   19 (20) Pentru ca perechile ce din pricini medicale nu pot avea copii, ca Dumnezeu sa ii tamaduiasca si ca sa nu divorteze.

   20 (21) Pentru ca Dumnezeu sa inmoaie inimile celor bogati si ei sa faca milostenie catre cei saraci.

   21 (22) Pentru ca Dumnezeu sa opreasca focul, ca sa nu se petreaca vatamare mare.

   22 (23) Pentru ca Dumnezeu sa-i imblanzeasca pe copii cei foarte neascultatori, care aduc intristare parintilor lor.

   23 (24) Pentru ca sa se deschida usa cand s-a pierdut cheia.

   24 (25) Pentru cei a caror ispita ii tulbura foarte si aduce astfel mereu necazuri in vietile lor, facandu-i sa isi piarda linistea si sa se planga.

   25 (26) Cand cineva cere ceva bun de la Dumnezeu, ca El sa il daruiasca fara ca acela sa se vateme.

   26 (27) Pentru ca Dumnezeu sa ii ocroteasca pe tarani de ostile vrajmase, ca ele sa nu vatame oamenii sau campurile lor.

   27 (28 ) Pentru ca Dumnezeu sa tamaduiasca pe cei ce sufera din pricina bolilor de obarsie nervoasa sau mintala.

   28 (29) Pentru cei carora marea le face rau si le este teama de marea aspra.

   29 (30) Pentru cei ce se afla in primejdie departe, pe taramul oamenilor salbatici si necredinciosi, ca Dumnezeu sa ii pazeasca si sa ii lumineze pe oamenii de acolo sa devina pasnici si sa vina la cunostiinta lui Dumnezeu.

   30 (31) Pentru ca Dumnezeu sa dea grane si roade indeajuns, atunci cand vremea nu este buna pentru agricultura.

   31 (32) Pentru ca cei ce calatoresc sa isi gaseasca drumul atunci cand s-au ratacit si sufera din pricina aceasta.

   32 (33) Pentru ca Dumnezeu sa descopere adevarul celor ce sunt intemnitati pe nedrept, si ca sa fie eliberati.

   33 (34) Pentru cei pe patul de moarte, cand sunt chinuiti de diavoli. Sau, pentru oastea vrajmasa cand aduce primejdie si trece granitele cu scopuri rele.

   34 (35) Pentru ca Dumnezeu sa ii libereze pe oamenii buni din cursele oamenilor rai, care profita de norodul lui Dumnezeu.

   35 (36) Pentru ca vrajmasia sa piara cu desavarsire dupa certuri si neintelegeri.

   36 (37) Pentru oameni raniti grav de ucigasi.

   37 (38 ) Cand falcile dor din pricina dintilor stricati.

   38 (39) Pentru ca oamenii ce sunt parasiti si abatuti sa gaseasca de lucru, ca sa inceteze a se mai necaji.

   39 (40) Pentru ca dragostea intre patron si lucrator sa se intoarca, atunci cand s-au schimbat vorbe grele.

   40 (41) Pentru ca femeile sa nasca cu bine, atunci cand copilul vine inainte de vreme in lume.

   41 (42) Pentru cei tineri atunci cand se imbolnavesc din pricina dragostei, si unul este ranit si sufera.

   42 (43) Pentru ca oamenii sa se libereze din temnitele unui neam vrajmas.

   43 (44) Pentru ca Dumnezeu sa descopere adevarul perechilor, cand s-a petrecut o neintelegere, ca sa vina iarasi la pace si dragoste unul fata de altul.

   44 (45) Pentru cei ce sufera din pricina inimii sau a rinichilor.

   45 (46) Pentru tinerii ce sunt impiedicati de vrajmas din pricina pizmei sa intemeieze o familie (sa se casatoreasca).

   46 (47) Pentru ca patronul sau lucratorul sa gaseasca pace, cand lucratorul pleaca suparat pe patron, si ca lucratorul sa gaseasca de munca.

   47 (48 ) Cand bande de talhari jefuiesc si se petrec mari nenorociri; sa se citesca repetat vreme de 40 de zile.

   48 (49) Pentru cei ce au o slujba primejdioasa.

   49 (50) Pentru ca oamenii ce sunt departe de Dumnezeu sa se pocaiasca si sa se intoarca la Dumnezeu si sa se mantuiasca.

   50 (51) Cand, din pricina pacatelor noastre si spre a ne indrepta, vine pedeapsa de la Dumnezeu (epidemie si moarte pentru oameni sau animale).

   51 (52) Pentru ca stapanii cu inima impietrita sa se pocaiasca si sa devina milosi si sa nu chinuiasca oamenii.

   52 (53) Pentru ca Dumnezeu sa binecuvinteze plasele si sa se umple de peste.

   53 (54) Pentru ca Dumnezeu sa lumineze pe oamenii cei bogati care au cumparat robi, ca sa ii elibereze.

   54 (55) Pentru ca numele unei familii care a fost acuzata pe nedrept sa se refaca.

   55 (56) Pentru oamenii simtitori, ale caror suflete s-au ranit de catre semenii lor.

   56 (57) Pentru acei oameni ce sufera dureri de cap din pricina unei mari suparari.

   57 (58 ) Pentru ca lucrurile sa se aseze pe o cale folositoare celor ce lucreaza cu intentie buna, ca Dumnezeu sa impiedice orice actiune indaratnica a diavolilor sau a oamenilor necinstiti.

   58 (59) Pentru cei ce nu pot grai, ca Dumnezeu sa le daruiasca putinta de a grai.

   59 (60) Pentru ca Dumnezeu sa descopere adevarul atunci cand un intreg grup de oameni este acuzat pe nedrept.

   60 (61) Pentru cei ce au necazuri in lucrarea lor, fie din pricina trandaviei ori din cea a fricii.

   61 (62) Pentru ca Dumnezeu sa usureze de necazuri pe cel ce este slab, ca sa nu fie stapanit de nevoia de a se plange.

   62 (63) Pentru ca pomii si campurile sa dea roada atunci cand apa este putina.

   63 (64) Cand cineva este muscat de un caine sau un lup ce are turbare. (Sfantul le dadea si sa bea apa sfintita).

   64 (65) Pentru ca negutatorii sa prospere, ca sa nu vorbeasca prea mult si sa profite de oamenii simpli.

   65 (66) Pentru ca cel rau sa nu puna piedici in camine si sa provoace intristare familiilor.

   66 (67) Pentru ca locurile unde cresc clostile sa fie binecuvantate.

   67 (68 ) Pentru ca femeile a caror sarcina s-a pierdut sa izbuteasca sa indure si sa fie sanatoase.

   68 (69) Cand este ploaie puternica si raurile se revarsa, luand cu ele oameni si case.

   69 (70) Pentru oamenii simtitori care se intristeaza din pricina unor lucruri marunte si deznadajduiesc, ca Dumnezeu sa le daruiasca tarie.

   70 (71) Pentru oamenii desertati care au ajuns neinteresanti pentru ceilalti [lit. „plictisitori”] din pricina invidiei diavolului si au ajuns la deznadejde, ca sa poate gasi mila si tamaduire de la Dumnezeu.

   71 (72) Pentru ca Dumnezeu sa binecuvinteze strangerea noii roade a campului, pe care taranii o aduc acasa.

   72 (73) Pentru ca criminalii sa se pocaiasca.

   73 (74) Pentru ca Dumnezeu sa ii ocroteasca pe taranii ce isi lucreaza campul, cand vrajmasul a imprejmuit satul.

   74 (75) Pentru ca patronul cel salbatic sa devina pasnic si sa nu-si chinuie semenii oameni, lucratorii.

   75 (76) Pentru o mama ce este speriata in vreme ce da nastere, ca Dumnezeu sa ii dea neinfricare si sa o ocroteasca.

   76 (77) Cand nu exista intelegere reciproca intre parinti si copii, ca Dumnezeu sa-i lumineze, ca astfel copii sa asculte de parinti si parintii sa arate dragoste.

   77 (78 ) Pentru ca Dumnezeu sa ii lumineze pe cei ce imprumuta, ca sa nu ii apese pe semenii lor pentru datorie, si ca sa fie milostivi.

   78 (79) Pentru ca Dumnezeu sa ocroteasca satele de pradarea si furaciunea ostirii vrajmase.

   79 (80) Pentru ca Dumnezeu sa tamaduiasca pe cel al carui chip se umfla si il doare tot capul.

   80 (81) Pentru ca Dumnezeu sa aiba grija de cei saraci ce sunt in nevoie si necaz si sunt abatuti din pricina saraciei.

   81 (82) Pentru ca oamenii sa cumpere produsele taranilor, ca taranii sa nu fie tristi si abatuti.

   82 (83) Pentru ca Dumnezeu sa ii impiedice pe oamenii cei rai ce vor sa ucida.

   83 (84) Pentru ca Dumnezeu sa pastreze tot ce se tine in casa, si animalele, si produsele celor ce le produc.

   84 (85) Pentru ca Dumnezeu sa tamaduiasca pe cei ce s-au ranit de catre talhari si pe deasupra s-au vatamat sufleteste din pricina groazei.

   85 (86) Pentru ca Dumnezeu sa izbaveasca lumea cand vine epidemia si oamenii mor.

   86 (87) Pentru ca Dumnezeu sa lungeasca vietile acelor membri ai familiei de care are inca mare trebuinta restul familiei.

   87 (88 ) Pentru ca Dumnezeu sa ocroteasca pe toti cei ce nu au un ocrotitor si sufera din pricina semenilor lor cu inima impietrita.

   88 (89) Pentru ca Dumnezeu sa dea tarie celor ce cad cu usurinta bolnavi si sunt slabi trupeste, ca sa poata lucra fara sa oboseasca si sa se deprime.

   89 (90) Pentru ca Dumnezeu sa aduca ploaie cand este seceta, sau ca fantanile sa dea iar apa daca au incetat sa o faca.

   90 (91) Pentru ca diavolul sa piara, atunci cand apare in fata unei persoane si o ingrozeste.

   91 (92) Pentru ca Dumnezeu sa daruiasca prudenta oamenilor, ca sa sporeasca duhovniceste.

   92 (93) Pentru ca Dumnezeu sa ocroteasca corabia cand se afla in mare primejdie pe mare. (Sfantul sfatuia si aruncarea de apa sfintita in cele patru colturi ale corabiei).

   93 (94) Pentru ca Dumnezeu sa ii lumineze pe oamenii turbulenti care pricinuiesc probleme neamului si aduc tulburare oamenilor, provocand necaz prin neoranduiala si dezbinare.

   94 (95) Pentru ca nici o vraja sa nu pricinuiasca perechilor a incepe sa gaseasca motive de cearta si bataie.

   95 (96) Pentru ca Dumnezeu sa daruiasca oamenilor fara de auz, putinta de auzi.

   96 (97) Pentru ca vrajile sa plece de la oameni.

   97 (98 ) Pentru ca Dumnezeu sa daruiasca alinare celor ce sunt in necaz, ca sa inceteze a fi abatuti.

   98 (99) Ca Dumnezeu sa binecuvinteze si sa dea har acelor tineri ce doresc sa lase toate si sa ii urmeze lui Dumnezeu. [Nu stiu cat de reusita este aici traducerea. In greaca, fraza precisa folosita ma face sa ma gandesc la cei care doresc sa urmeze viata monahala, dar nu sunt sigur. – n. trad. gr.]

   99 (100) Pentru ca Dumnezeu sa binecuvinteze si sa faca adevarate dorintele oamenilor, care sunt pe potriva voii Sale.

   100 (101) Pentru ca Dumnezeu sa daruiasca haruri si inzestrari oamenilor buni si simpli.

   101 (102) Pentru ca Dumnezeu sa binecuvinteze pe oamenii ce au functii de putere, ca sa ii ajute pe oameni, cu bunatate si intelegere.

   102 (103) Pentru ca curgerea de sange lunara sa ii vina unei femei cand este intarziata.

   103 (104) Pentru ca Dumnezeu sa binecuvinteze avutiile oamenilor, ca sa nu fie tristi si abatutit, ci sa Il slaveasca pe Dumnezeu.

   104 (105) Pentru ca oamenii sa se pocaiasca si sa-si marturiseasca pacatele.

   105 (106) Pentru ca Dumnezeu sa ii lumineze pe oameni ca sa nu se indeparteze de la calea mantuirii.

   106 (107) Pentru ca Dumnezeu sa ii dea femeii ce nu poate da nastere, putinta sa o faca.

   107 (108 ) Pentru ca Dumnezeu sa ii smereasca pe vrajmasi, ca sa isi schimbe scoprile cele rele.

   108 (109) Pentru ca Dumnezeu sa-i tamaduiasca pe cei suferinzi de epilepsie. Sau, pentru ca Dumnezeu sa se milostiveasca de cei ce acuza pe nedrept si sa se pocaiasca.

   109 (110) Pentru ca tinerii sa ii cinsteasca pe cei batrani.

   110 (111) Pentru ca judecatorii cei nedrepti sa se pocaiasca si sa judece cu dreptate norodul lui Dumnezeu.

   111 (112) Pentru ca Dumnezeu sa ii ocroteasca pe ostasii ce merg la lupta.

   112 (113) Pentru ca Dumnezeu sa o binecuvinteze pe vaduva cea saraca, ca sa isi poata plati datoriile si sa se izbaveasca de temnita.

   113 (114 si 115) Pentru ca Dumnezeu sa tamaduiasca pe copii cei inapoiati cu mintea.

   114 (116:1-9) Pentru ca Dumnezue sa binecuvinteze si sa aline pe copilasii cei saraci, ca sa nu fie priviti de sus de copiii celor bogati si astfel sa se deprime.

   115 (116:10-19) Pentru ca Dumnezeu sa tamaduiasca groaznica patima a minciunii.

   116 (117) Pentru ca familiile sa fie unite si cu dragoste si sa il slaveasca pe Dumnezeu.

   117 (118 ) Pentru ca Dumnezeu sa ii smereasca pe barbari cand imprejmuiesc satul si aduc teama, si ca sa intoarca scopurile lor cele rele.

   118 (119) Pentru ca Dumnezeu sa ii zdrobeasca pe barbari si sa smereasca lucrul lor cand ucid femei si copii nevinovati.

   119 (120) Pentru ca Dumnezeu sa daruiasca rabdare si stapanire de sine celor ce trebuie sa vietuiasca cu oameni necinstiti si nedrepti.

   120 (121) Pentru ca Dumnezeu sa ocroteasca pe cei robiti de manile vrajmasului, ca sa nu fie schiloditi inainte de a fi liberati.

   121 (122) Pentru ca Dumnezeu sa ii tamaduiasca pe cei ce sufera din pricina „ochiului celui rau”.

   122 (123) Pentru ca Dumnezeu sa daruiasca vedere orbilor si sa tamaduiasca ochii ce sunt intru durere.

   123 (124) Pentru ca Dumnezeu sa ocroteasca oamenii de serpi, ca sa nu muste.

   124 (125) Pentru ca Dumnezeu sa ocroteasca campurile celor drepti de oamenii cei rai.

   125 (126) Pentru ca Dumnezeu sa tamaduiasca pe oamenii ce sufera din pricina unor dureri de cap fara de sfarsit.

   126 (127) Pentru ca Dumnezeu sa aduca pace unei familii cand se petrec certuri.

   127 (128 ) Pentru ca rautatea vrajmasului sa nu se apropie nicicand de camine, si ca sa fie pacea si binecuvantarea lui Dumnezeu in familie.

   128 (129) Pentru ca Dumnezeu sa tamaduiasca oamenii suferinzi de migrene, ori, pentru ca Dumnezeu sa se milotiveasca de oamenii nesimtitori si indiscreti ce aduc intristare celor sensibili.

   129 (130) Pentru ca Dumnezeu sa daruiasca neinfricare si nadejde celor ce incep o slujba noua si nu o cunosc bine inca, ca sa nu afle mari greutati in lucrul lor.

   130 (131) Pentru ca Dumnezeu sa daruiasca pocainta si sa aline cu nadejde oamenii, ca sa se mantuiasca.

   131 (132) Pentru ca Dumnezeu sa arate mila lumii cand din pricina pacatelor noastre au loc necontenit razboaie.

   132 (133) Pentru ca Dumnezeu sa lumineze neamurile si sa devina prietenoase si oamenii sa afle pace.

   133 (134) Pentru ca Dumnezeu sa ii ocoteasca pe oameni de orice primejdie.

   134 (135) Pentru ca oamenii sa se concentreze la vremea rugaciunii si cugetul lor sa se uneasca cu Dumnezeu.

   135 (136) Pentru ca Dumnezeu sa ii ocroteasca pe emigranti cand isi lasa caminele si pleaca, ca sa fie izbaviti de salbatici.

   136 (137) Pentru ca Dumnezeu sa aduca statornicie persoanei cu o fire nestatornica.

   137 (138 ) Pentru ca Dumnezeu sa lumineze pe stapanii locului ca cererile oamenilor sa fie tratate cu intelegere.

   138 (139) Pentru ca Dumnezeu sa opreasca ispitirea oamenilor simtitori cu ganduri de hula.

   139 (140) Pentru ca Dumnezeu sa il faca pasnic pe capul familiei care are o fire foarte dificila si aduce suferinta intregii familii.

   140 (141) Pentru ca Dumnezeu sa il faca pasnic pe stapanul salbatic al unui loc, ce isi chinuie semenii.

   141 (142) Pentru ca Dumnezeu sa il faca pasnic pe razvratitul ce face rau; apoi, chiar daca este kurd, devine un miel. [Sf. Arsenie vietuia in Asia Mica. Kurzii, ce erau adesea soldati, aveau o reputatie printre alte grupuri etnice de a fi luptatori violenti. – n. trad. gr.]

   142 (143) Pentru ca Dumnezeu sa ocoteasca mama de-a lungul sarcinii, ca sa nu piarda copilul.

   143 (144) Pentru ca Dumnezeu sa ii impace pe oameni cand sunt nelinistiti, ca sa nu se petreaca un razboi civil.

   144 (145) Pentru ca Dumnezeu sa binecuvinteze lucrul oamenilor, ca sa fie bine primit de catre Dansul.

   145 (146) Pentru ca Dumnezeu sa opreasca curgerea sangelui, la oamenii ce sufera de ea.

   146 (147:1-11) Pentru ca Dumnezeu sa ii tamaduiasca pe oamenii ce au fost muscati si raniti la falci de oameni rai.

   147 (147:12-20) Pentru ca Dumnezeu sa aduca pace animalelor salbatice, ca sa nu vateme oamenii sau roada campului.

   148 (148 ) Pentru ca Dumnezeu sa faca apa potrivita, ca oamenii sa aiba din belsug si sa Ii dea slava lui Dumnezeu.

   [Acestea au fost ale Sf. Arsenie. Urmatoarele doua sunt ale cuviosului Paisie Aghioritul.]

   149 (149) Din recunostiinta si multumire lui Dumnezeu pentru multele Sale bunatati si pentru prea plinul dragostei Sale, ce nu cunoaste limita si ingaduinta cu noi.

   150 (150) Pentru ca Dumnezeu sa daruiasca fericire si alinare celor intristati, frati si surori ale noastre, ce sunt in locuri departate, si acelora dintre fratii si surorile noastre ce sunt adormiti si sunt si mai departe. Amin.

   ————————————

   PARTEA A DOUA: INDEX TEMATIC

   [NOTA IMPORTANTA: Doar numarul psalmului din Septaginta este dat in acest index.]

   AGRICULTURA: 1, 26, 30, 50, 52, 62, 66, 71, 83, 124, 147, 148

   ANIMALE, neprietenoase: 63, 123, 147

   CALAMITATI: 17, 21, 30, 50, 62, 68, 85, 89

   CALATORIE SI EMIGRATIE: 28, 29, 31, 92, 135, 150

   COPII: 22, 76, 109, 113, 114

   DUHOVNICESTI: 3, 9, 24, 25, 29, 49, 50, 57, 72, 91, 98, 99, 100, 104, 105, 108, 115, 119, 130, 134, 136, 149

   LEGE SI GUVERNARE: 14, 16, 32, 36, 47, 51, 59, 72, 82, 84, 93, 101, 108, 110, 137, 140, 141, 143

   LUCRU: 2, 38, 39, 46, 48, 51, 52, 57, 60, 64, 74, 81, 83, 100, 101, 103, 129, 137, 140,144

   MOARTE: 33, 150

   OCROTIRE: 9, 13, 34, 47, 48, 57, 90, 133

   PACE (intre prieteni si in familie): 10, 19, 22, 35, 41, 43, 45, 54, 65, 76, 86, 94, 109, 116, 126, 127, 139

   PACE SI RAZBOI: 26, 33, 42, 73, 78, 93, 107, 111, 117, 118, 120, 127, 131, 132, 135, 140, 141, 143

   PREOCUPARI SOCIALE: 20, 32, 35, 38, 51, 53, 59, 77, 80, 81, 87, 93, 101, 110, 112, 113, 114, 119, 124, 137, 140

   PROPRIETATE: 14, 15, 23, 47, 83, 103, 124

   SANATATE, a femeilor: 18, 19, 40, 67, 75, 106, 142, 145

   SANATATE, sufleteasca/mintala: 4, 7, 8, 9, 11, 24, 27, 41, 55, 56, 60, 61, 69, 70, 80, 81, 84, 97, 100, 103, 128, 136, 138

   SANATATE, trupeasca: 5, 12, 28, 36, 37, 44, 56, 58, 63, 79, 86, 88, 95, 102, 108, 122, 125, 128, 145, 146

   VRAJI SI DIAVOLI: 5, 6, 8, 9, 13, 33, 57, 65, 90, 94, 96, 121

 11. SARUT MANA sunt ELISABETA VREMIR sunt domiciliata in Italia si am ramas fra servici de 1an de zile lucram ca asistenta medicala o profesie care se cauta mult in trecut acum e greu de gasit un loc de munca in domeniu . As vrea sa ma sfatuiti cum sa postesc si sa ma ror pt.reusita gasirii unui loc de munca .Va multumecs si sa va dea Dumnuzeu sanatate!

 12. In Evanghelia dupa Matei scrie : „…. căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui, şi toate acestea se vor adăuga vouă.” Asa ca vedeti dumneavoastra , in societatea noastra mereu grabita , uitam de cele mai multe ori de Dumnezeu si incercam sa ne rezolvam singuri toate problemele , ne incarcam mai mult decat putem duce si apoi ne miram de ce apar boli nervoase , etc .
  Pentru a va gasi un servici nu trebuie sa faceti decat 3 lucruri simple si anume :
  1) sa incercati sa tineti post negru luni ( dupa putere ) asa acum este scris mai jos
  2) sa cititi Psalmul 38 de cate ori puteti ( „Pentru ca oamenii ce sunt parasiti si abatuti sa gaseasca de lucru, ca sa inceteze a se mai necaji „.)
  3) sa va puneti speranta totala in Dumnezeu si sa aveti „rabdare , rabdare ,rabdare ….. ” asa cum spunea parintele Cleopa .

  1) LUNI, se ajunează pentru: ajutor la căsătorie, reuşită la examene, găsirea unui loc de muncă, obţinerea de bunuri materiale, reuşire la proces. Întăreşti postul cu rugăciuni, citind: „Acatistul Mântuitorului nostru Iisus Hristos” şi„Acatistul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil” cu credinţa că Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, fiind căpetenii de îngeri, vor trimite pe pământ pe îngeri să lucreze pentru tine. Ţii post negru până la ora 24, faci 40 de metanii, aprinzi 7 lumânări. La fiecare metanie, zici rugăciunea ta: „Doamne, iartă-mi păcatele mele şi ale tuturor celor din casa mea, primeşte nevrednica mea rugăciune şi nevrednicul meu post şi dăruieşte-mi….(aici spui dorinţa pentru care ţii postul). După ce au ars complet cele 7 lumânări, spui şi rugăciunea ta, către Sfinţii Arhangheli: “Sfinţilor Arhangheli Mihail si Gavril şi toţi sfinţii, duceţi nevrednica mea rugăciune şi nevrednicul meu post la Bunul Dumnezeu, pentru iertarea păcatelor mele, ale părinţilor mei (pomeneşti numele lor), ale soţului(soţiei) meu (N), a copiilor mei (N), a bunicilor (N) şi a tot neamul meu, a celor morţi (pomeneşti numele lor) şi pentru….(aici spui dorinţa pentru care faci postul şi te rogi)”. Pentru ca postul şi rugăciunile pe care le faci să fie ascultate de Dumnezeu şi împlinite, mai înainte este bine să mergi la duhovnicul tău şi să te spovedeşti. Este bine să faci o spovedanie generală, mărturisindu-ţi păcatele de când erai mic şi până în prezent, pentru ca nu cumva din cauza unui păcat cu care L-ai supărat pe Dumnezeu, rugăciunea Ta să nu fie ascultată. Sau , să se încăpăţineze diavolul care te necăjeşte de a pleca de la tine, pentru că el fiind stăpânul păcatului cu care te-ai întinat să se creadă şi stăpânul tău. Elimină păcatul şi împacă-te cu Dumnezeu şi atunci Dumnezeu Te va asculta şi te va ajuta. Mă refer în mod special la tinerii care vor să se căsătorească şi care au început viaţa cu păcatul desfrânării (a curviei, a sexului), călcând porunca a 7-a „Să nu trăieşti în desfrânare” şi care au ales păcatul în loc de binecuvântarea lui Dumnezeu pe care trebuia s-o primească prin Taina Cununiei. Dacă eşti căsătorit (ă), să nu te culci cu soţia(ul) în acelaşi pat în ziua când posteşti, chiar dacă nu păcătuiţi, pentru că vi se socoteşte ca întinare şi ispita care vă chinuieşte.

  2) Psalmul 38
  1. Zis-am: „Păzi-voi căile mele, ca să nu păcătuiesc eu cu limba mea;
  2. Pus-am gurii mele pază, când a stat păcătosul împotriva mea”.
  3. Amuţit-am şi m-am smerit şi nici de bine n-am grăit şi durerea mea s-a înnoit.
  4. Înfierbântatu-s-a inima mea înăuntrul meu şi în cugetul meu se va aprinde foc.
  5. Grăit-am cu limba mea: „Fă-mi cunoscut, Doamne, sfârşitul meu,
  6. Şi numărul zilelor mele care este, ca să ştiu ce-mi lipseşte”.
  7. Iată, cu palma ai măsurat zilele mele şi statul meu ca nimic înaintea Ta.
  8. Dar toate sunt deşertăciuni; tot omul ce viază.
  9. Deşi ca o umbră trece omul, dar în zadar se tulbură.
  10. Strânge comori şi nu ştie cui le adună pe ele.
  11. Şi acum cine este răbdarea mea? Oare, nu Domnul? Şi statul meu de la Tine este.
  12. De toate fărădelegile mele izbăveşte-mă; ocară celui fără de minte nu mă da.
  13. Amuţit-am şi n-am deschis gura mea, că Tu eşti Cel ce m-ai făcut pe mine. Depărtează de la mine bătăile Tale.
  14. De tăria mâinii Tale, eu m-am sfârşit. Cu mustrări pentru fărădelege ai pedepsit pe om
  15. Şi ai subţiat ca pânza de păianjen sufletul său; dar în deşert se tulbură tot pământeanul.
  16. Auzi rugăciunea mea, Doamne, şi cererea mea ascult-o; lacrimile mele să nu le treci,
  17. Căci străin sunt eu la Tine şi străin ca toţi părinţii mei.
  18. Lasă-mă ca să mă odihnesc, mai înainte de a mă duce şi de a nu mai fi.

  Doamne ajuta !

  • elisabeta spune:

   Sarut mana parinte acum am vazut raspunsul de cand la-ti trimis ;pot sa va intreb daca acest ritual de a posti si repeta psalmul 38 de multe ori trebuie facut zilnic aparte ziua de post ca e LUNI?Deci eu trebuie sa citesc zilnic ac.MANTUITORULUI SI A SF ARHANGHELI si sa fac 40 de metanii si sa zic psalmul 38.timp de cate zile?Va multumesc si va doresc multa sanatate .Am vorbit personal cu parintele ARGATU?Acum am sa ma pregatesc sa incep sa fac rugaciunea si sa tin post.Va multumesc anticipat pt. raspuns!DOAMNE AJUTA!

 13. Dna Elisabeta , parintele Argatu e la Domnul din 1999 , eu doar va sfatuiesc in comformitate cu invatamintele lui .
  Parintele a zis ca fiecare zi de post are o insemnatate :
  LUNI – ajutor la căsătorie, reuşită la examene, găsirea unui loc de muncă, obţinerea de bunuri materiale, reuşire la proces.
  MIERCURI – a te izbăvi de năpastă, de învinuirile celor ce te năpăstuiesc pe nedrept
  VINERI – pentru izbăvirea de vrăjmaşii ştiuţi şi neştiuţi, pentru alungarea duhurilor necurate şi dezlegarea vrăjilor şi a blestemelor

  Asa ca incearca sa citesti lunea Acastistul Sf Arhangheli , Psalmul 38 cand aveti timp si daca va lasa sanatatea post negru tot lunea .

  Sa stiti ca Dumnezeu ajuta omul dupa credinta si dragostea sa , asa ca nu deznadajduiti pt ca El a zis :
  „De aceea zic voua: Nu va ingrijiti pentru viata voastra ce veti manca, nici pentru trupul vostru cu ce va veti inbraca; au nu este viata mai mult decat hrana si trupul decat imbracamintea? Priviti la pasarile cerului, ca nu seamana, nici nu secera, nici nu aduna in jitnite si Tatal vostru Cel ceresc le hraneste. Oare nu sunteti voi mai presus decat ele? Si cine dintre voi, ingrijindu-se, poate sa adauge staturii sale un cot? Iar de imbracaminte de ce va ingrijiti? Luati seama la crinii campului cum cresc: nu se ostenesc, nici nu torc. Si va spun voua ca nici Solomon, in toata marirea lui, nu s-a imbracat ca unul dintre acestia. Iar daca iarba campului, care astazi este si maine se arunca in cuptor, Dumnezeu astfel o imbraca, oare nu cu mult mai mult pe voi, putin credinciosilor?
  Deci, nu duceti grija, spunand: Ce vom manca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom imbraca? Ca dupa toate acestea se straduiesc paganii; stie doar Tatal vostru Cel ceresc ca aveti nevoie de ele. Cautati mai intai imparatia lui Dumnezeu si dreptatea Lui si toate acestea se vor adauga voua” (Mi. 6, 22-33). „

  • elisabeta spune:

   Sarut mana si acum am inteles ce trebuie sa fac; eu trebuie sa am in grija in special ziua de LUNI..As vrea sa va trimit un pomelnic dar de aici din Italia pot sa trimit banii doar prin plic impreuna cu pomelnicul sperand ca ajung la destinazie.Ma bucur ca am ocazia a cer sfaturi de la un preot direct si asa pot sa ma destainui auzindu-ma si pe mine un duhovnic care are rabdare sa te asculte.VA MULTUMESC SI DUMNEZEU SA VA DEA SANATATE ,PT.INVATATURA DATA.SARUT MANA .

   • elisabeta spune:

    PARINTE AM REUSIT CU AJUTORUL DOMNULUI SI AL MAICII DOMNULUI SA gasesc servici sunt foarte multumita.Ce rugaciune trebuie se fac de multumire al acestui MARE AJUTOR?VA MULTUMESC SI VA DORESC MULTA SANATATE!!!SARUT MANA.

   • Nici nu iti dai seama cat de mult ma bucur pentru dumneavoastra . Doamne ajuta !

    Rugaciune pentru binefacerile primite de la Dumnezeu

    Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeule a toata milostivirea si indurarea, Care ai nemasurata mila, nespusa si neajunsa iubire de oameni, cazand acum catre a Ta slava, cu frica si cu cutremur, aduc Tie multumire pentru binefacerile de care m-ai invrednicit pe mine, nevrednicul robul Tau. Te slavesc, Te laud si Te cant ca pe un Domn, Stapan si facator de bine. Si iarasi cazand inaintea Ta, iti multumesc si cu smerenie ma rog nemasuratei si negraitei Tale milostiviri, ca si de acum inainte sa-mi daruiesti faceri de bine, ca sa sporesc in dragostea de Tine si de aproapele meu. Izbaveste-ma de tot raul si necazul. Daruieste-mi liniste. Si ma invredniceste ca in toate zilele vietii mele totdeauna multumire sa-Ti aduc si sa graiesc si sa cant cele preabune Tatalui si Fiului si Sfantului Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

    Sau daca ai timp poti sa faci un acatist :

    http://www.crestinortodox.ro/acatiste/acatist-multumire-122408.html

 14. elisabeta spune:

  Sarut mana parinte am primit mesajul si as vrea sa fac acatistul pt. MAREA MULTUMIRE DATA DE LA DUMNEZEU si pt.asta va intreb ce acatist ma sfatuiti sa fac, ma straduiesc sa-l citesc asa cum imi dati dumneavoastra sugerimentul.Pentru rugaciune de multumire am inceput sa o citesc pt.ca o am in cartea de rugaciuni scisa cum am primit-o de la dumneavoastra dar totusi pentru un asa MARE AJUTOR SI DE NESPERAT sincer mi se pare pre putin efort sa depun numai cu scurta rugaciune de multumire as citi si acatistul care imi spuneti ESTE ENORM DE MARE BUNATATEA LUI DUMNEZEU PT.MINE PACATOASA ,CREDETI-MA!Va mutumesc mult de tot pentru amabilitate si in asteptarea raspunsului dv, va rog sa-mi spuneti cum va numiti sa ma rog si eu PACATOASA PT. SANATATEA DV.daca nu va deranjeaza.Sarut mana si DOAMNE AJUTA-NE la toata lumea!Eu inainte da a gasi servici citeam dimineata si seara rugaciunile si acatistul zilei sau acatistul Domnului IISUS HRISTOS dimineata si seara paraclisul Maicii Domnului si o catisma pe zi din Psaltire.SARUR MANA!

 15. elisabeta spune:

  Sarut mana,
  parinte asa voi face si ma rog la Dumnezeu sa va de-a sanatate chiar daca nu va stiu numele ca stie Dumnezeu toate si le vede.Ati fost pt,mine un mare povatuitor si cu multa reusita SA VA DE -A BUNUL DUMNEZEU MULTA SANATATE SI VIATA INDELUNGATA!

 16. Laura spune:

  Buna ziua !
  As dori sa postesc si eu pentru sanatate si pentru casatorie ! Nu am postit niciodata si nu stiu cum as putea sa fac. traiesc in afara tarii !
  Si as dorii sa va mai intreb pentru dezlegare de farmece deoarece cred ca este cineva care imi tine ceva ??? va rog sa ma ajutati !
  Multumesc

  • Este bine pentru inceput să faci o spovedanie generală, mărturisindu-ţi păcatele de la inceput şi până în prezent, pentru ca nu cumva din cauza unui păcat cu care L-ai supărat pe Dumnezeu, rugăciunea Ta să nu fie ascultată.Elimină păcatul şi împacă-te cu Dumnezeu şi atunci Dumnezeu Te va asculta şi te va ajuta.
   Incercati sa faceti spovedania impreuna , ca un cuplu , pentru ca nu este nici un psiholog mai bun decat un preot .

   Ca sa postesti e foarte simplu , abtine-te de la mancare de origine animala in zilele de luni,miercuri,vineri si in zilele de post din calendar si cel mai important incearca sa fii mai buna in acele zile fata de obicei .

   Iar pentru farmece :
   VINERI,se ajunează: pentru izbăvirea de vrăjmaşii ştiuţi şi neştiuţi, pentru alungarea duhurilor necurate şi dezlegarea vrăjilor şi a blestemelor. Întăreşti postul, citind: „Acatistul Mântuitorului Iisus Hristos”, „Acatistul Sfântului Ciprian şi Iustina”, „Acatistul Sfintei Cruci”, Paraclisul Maicii Domnului. Faci 40 de metanii, la fiecare metanie zici rugăciunea ta: „Doamne, iartă-mi păcatele mele şi ale tuturor celor din casa mea, primeşte nevrednica mea rugăciune şi nevrednicul meu post şi, izbăveşte-mă de vrăjmaşi, de blesteme, de farmece şi descântece şi de tot lucrul cel necurat de la casa mea, de la cei din casă şi de la mine. Toată răutatea să se ducă în pustie, unde om nu locuieşte(aici spui dorinţa pentru care ţii postul)”. Aprinzi 9 lumânări (în numele celor 9 cete cereşti pe care le chemi în ajutor pentru a te apăra în lupta cu cetele diavoleşti). Lumânările se ard fie în cele patru timpuri din zi (dimineaţă, la amiază, seara şi la miezul nopţii), fie la terminarea postului (ora 24). Lumânările se pun în semnul Sfintei Cruci (5 pe verticală şi 4 pe orizontală), când le aprinzi le meneşti (în gând): 3 pentru iertarea păcatelor, 3 pentru blesteme, 3 pentru farmece şi duşmani. Mai înainte este bine să mergi la duhovnicul tău şi să te spovedeşti, pentru ca nu cumva din cauza unui păcat cu care L-ai supărat pe Dumnezeu, diavolul pe care vrei să-l alungi de la casa ta să nu asculte, să se împotrivească, să nu plece şi rugăciunea Ta să nu fie ascultată. Chemi preotul (preoţii) în ziua de post, să facă sfinţirea casei, să pună rugăciunile pentru alungarea duhului necurat din casă, Sfântul Maslu, Moliftele Sfântului Vasile cel Mare. La terminarea zilei de post, ora 24, se ia un pahar de aghiazmă care s-a sfinţit de către preot cu citirea Moliftelor Sfântului Vasile Cel Mare şi a Sfântului Ioan Gură de Aur, se toarnă peste aghiazmă 9 picături din untdelemnul sfinţit la Sf. Maslu. Din făina de la Sf. Maslu o amesteci cu aghiazmă şi untdelemn sfinţit, o frămânţi şi faci 7 turtiţe care, se vor coace pe plită (nu în ulei). În fiecare dimineaţă, pe nemâncate, se ia timp de 7 zile, câte o turtiţă. În fiecare zi, dis-de-dimineaţă, se stropeşte casa cu aghiazmă zicând cuvintele: „Să vină Dumnezeu şi să se risipească de la noi şi de la casa noastră: toată fermecătura, toate vrăjile şi descântecele, toţi duşmanii ştiuţi şi neştiuţi şi tot lucrul cel rău. Să fugă prin stropire cu această apă sfinţită, în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin”.

   Dacă găseşti lucruri străine şi dubioase prin curte, la poartă sau sub preş în faţa casei, în faţa uşii la intrare, cum ar fi: aţe înnodate, fire de păr, legături de la mort, lumânări, pământ de pe morminte şi alte bazaconii, nu le iei cu mâna sau cu făraşul şi nici nu le mături până ce le stropeşti mai întâi cu aghiazmă, zicând cuvintele de mai sus: „Să vină Dumnezeu şi să se risipească…”, ca să nu se urce diavolul trimis, pe făraş, apoi pe mână şi să intri cu el în casă. După ce stropeşti cu aghiazmă iei lucrurile şi le arunci la gunoi, undeva departe, nu în curte şi nici în casă.

 17. vali spune:

  buna seara ,nu stou cum sa incep ,am 2 copii si dupa 10 ani de casatorie sotul a plecat intr-o tara straina si nu mai vrea sa stie de noi ,acum e cu o doamna mai mare ca el cu 10 ani si are si un nepotel
  va rog sa ma ajutati cu un sfat si ce sa fac sa fim iar o familie si sa ne crestem copii asa cum trebuie
  copii pling dupa el
  va multumesc

  • Intr-o profetie despre vremurile de pe urma ( adica vremurile noastre – dupa spusele Sf Parinti din ziua de azi ) – se spune ca va fi mare vrajba in familii – atat copii care nu-si vor respecta parintii cat si sotii intre ei care nu se vor iubi sincer .
   Rugaciunea unei mame face mult inainte lui Dumnezeu , mai mult decat orice ……….. si sa stiti ca nimic nu se intampla fara un rost pe pamant . Aveti un pic de rabdare cum zicea parintele Cleopa si sigur lucrurile se vor schimba .
   Doamne ajuta si rugati-va pentru pace si usurarea ispitelor de pe urma ca vin vremuri grele .

 18. iulia spune:

  Buna ziua Parinte! Vreau sa va spun ca sunt casatorita si imi doresc de aproape 2 ani sa am un copil dar in zadar. Am inceput sa citesc Paraclisul Prea Sfintei Nascatoare de Dumnezeu (intaiul) si Acatistul Maicii Domnului Grabnica Ascultatoare. As vrea sa imi spuneti daca este bine ce citesc. Imi doresc din inima sa ma ajute Dumnezeu sa am un copil. Va rog sa imi raspundeti

  • Cea mai puternica rugaciune in fata lui Dumnezeu este rugaciunea mamei , sau a unei viitoare mame . Sa duci o viata cat mai curata poti si NICIOADATA sa nu DEZNADAJDUIESTI .
   Iti pot da 2 sfaturi :
   1) Citeste Acatistul Sf Ioachim si Ana – Sfinţi-mijlocitori pentru cei fără copii ( tine minte ca si Sf Ana nu putea avea copii initial )
   2) Sf. Arsenie Capadocianul spunea ca fiecare psalm se poate citi pentru o trebuinta . El recomanda psalmul 19 ( Pentru ca perechile ce din pricini medicale nu pot avea copii, ca Dumnezeu sa ii tamaduiasca si ca sa nu divorteze.) si Psalmul 106 ( Pentru ca Dumnezeu sa ii dea femeii ce nu poate da nastere, putinta sa o faca )

   Psalm 19

   1. Sa te auda Domnul in ziua necazului, si sa-ti fie scut numele Dumnezeului lui Iacob.
   2. Trimita tie ajutor din locasul Lui cel sfant, si din Sion sprijineasca-te pe tine.
   3. Pomeneasca toata jertfa ta, arderea de tot a ta bineplacuta sa-I fie.
   4. Dea tie Domnul dupa inima ta, si tot sfatul tau sa-l plineasca.
   5. Bucura-ne-vom de mantuirea Ta, si intru numele Dumnezeului nostru ne vom mari. Plineasca Domnul toate cererile tale.
   6. Acum am cunoscut ca a mantuit Domnul pe Unsul Sau cu puterea dreptei Sale.
   7. Auzi-L-va pe Dansul din cerul cel sfant al Lui.
   8. Unii se lauda cu carutele lor, altii cu caii lor, iar noi ne laudam cu numele Domnului Dumnezeului nostru.
   9. Acestia s-au impiedicat si au cazut, iar noi ne-am sculat si ne-am indreptat.
   10. Doamne, mantuieste pe imparatul si ne auzi pe noi, in orice zi Te vom chema.

   Psalmul 106:
   Aliluia.

   1. Laudati pe Domnul ca este bun, ca in veac este mila Lui.
   2. Sa spuna cei izbaviti de Domnul, pe care i-a izbavit din mana vrajmasului.
   3. Din tari i-a adunat pe ei, de la rasarit si de la apus, de la miazanoapte si de la miazazi.
   4. Ratacit-au in pustie, in pamant farall de apa si cale spre cetatea de locuit n-au gasit.
   5. Erau flaminzi si insetati; sufletul lor intr-ansii se sfarsea;
   6. Dar au strigat catre Domnul, in necazurile lor, si din nevoile lor i-a izbavit pe ei
   7. Si i-a povatuit pe cale dreapta, ca sa mearga spre cetatea de locuit.
   8. Laudat sa fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui, pe care le-a facut fiilor oamenilor.
   9. Ca a saturat suflet insetat, si suflet flamand a umplut de bunatati.
   10. Sedeau in intuneric si in umbra mortii; erau ferecati de saracie si de fier,
   11. Pentru ca au amarat cuvintele Domnului si sfatul Celul Preainalt au intaratat.
   12. El a umilit intru osteneli inima lor; slabit-au si nu era cine sa le ajute;
   13. Dar au strigat catre Domnul in necazurile lor si din nevoile lor i-a izbavit pe ei.
   14. Si i-a scos pe ei din intuneric si din umbra mortii si legaturile lor le-a rupt.
   15. Laudat sa fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui, pe care le-a facut fiilor oamenilor.
   16. Ca a sfaramat porti de arama si zavoare de fier a frant
   17. Si i-a ajutat sa iasa din calea faradelegii lor, caci pentru faradelegile lor au fost umiliti.
   18. Urat-a sufletul lor orice mancare si s-au apropiat de portile mortii.
   19. Dar au strigat catre Domnul in necazurile lor si din nevoile lor i-a izbavit.
   20. Trimis-a cuvantul Sau si i-a vindecat pe ei, si i-a izbavit pe ei din stricaciunile lor.
   21. Laudat sa fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui, pe care le-a facut fiilor oamenilor.
   22. Si sa-I jertfeasca Lui jertfa de lauda si sa vesteasca lucrurile Lui, intru bucurie.
   23. Cei ce se pogoara la mare in corabii, cei ce-si fac lucrarea lor in ape multe,
   24. Aceia au vazut lucrurile Domnului si minunile Lui intru adanc.
   25. El a zis si s-a pornit vant furtunos si s-au inaltat valurile marii.
   26. Se urcau pana la ceruri si se pogorau pana in adancuri, iar sufletul lor intru primejdii incremenea.
   27. Se tulburau sl se clatinau ca un om beat si toata priceperea lor a pierit.
   28. Dar au strigat catre Domnul, in necazurile lor, si din nevoile lor i-a izbavit
   29. Si i-a poruncit furtunii si s-a linistit si au tacut valurile marii.
   30. Si s-au veselit ei, ca s-au linistit valurile si Domnul i-a povatuit pe el la limanul dorit de ei.
   31. Laudat sa fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui, pe care le-a facut fiilor oamenilor.
   32. Inaltati-L pe El in adunarea poporului si in scaunul batranilor laudati-L pe El.
   33. Prefacut-a raurile in pamant pustiu, izvoarele de apa in pamant insetat
   34. Si pamantul cel roditor in pamant sarat, din pricina celor ce locuiesc pe el.
   35. Prefacut-a pustiul in iezer de ape, iar pamantul cel fara de apa in izvoare de ape;
   36. Si a asezat acolo pe cei flamanzi si au zidit cetate de locuit.
   37. Si au semanat tarine si au sadit vii si au strins belsug de roade.
   38. Si i-a binecuvantat pe ei si s-au inmultit foarte si vitele lor nu le-a imputinat.
   39. Si iarasi au fost imputinati si chinuiti de apasarea necazurilor si a durerii.
   40. Aruncat-a dispret asupra capeteniilor lor si i-a ratacit pe ei in loc neumblat si fara de cale.
   41. Dar pe sarac l-a izbavit de saracie si i-a pus pe ei ca pe niste oi de mostenire.
   42. Vedea-vor dreptii si se vor veseli si toata faradelegea isi va astupa gura ei.
   43. Cine este intelept va pazi acestea si va pricepe milele Domnului.

   Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
   Aliluia, Aliluia, Aliluia, slava Tie, Dumnezeule.
   Aliluia, Aliluia, Aliluia, slava Tie, Dumnezeule.
   Aliluia, Aliluia, Aliluia, slava Tie, Dumnezeul nostru, slava Tie.

   Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste.
   Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin

 19. Deea spune:

  Ce rugaciuni sau psalmi se citesc pentru vindecare de boli cronice? Multumesc

  • Iti pot sugera un site unde sunt o colectie de rugaciuni si acatiste pentru boala ; dar in primul rand nu uita de 2 mari taine ale Bisericii Ortodoxe : Sfantul Maslu si Taina Impartasaniei .
   Doamne ajuta !

 20. bianca spune:

  Buna seara Parinte!As vrea sa beneficiez de sfaturile dvs in ce priveste problemele noastre.Atit eu cit si sotul meu muncim in Londra si simtim ca batem efectiv pasul pe loc,parca ceva ne pune piedica in totul.Acum 3 ani ne-au disparut verighetele din locul unde le-am pus ,care nu le purtam la servici datorita muncii pe care o prestam.eu muncesc 10 ore pe zi,in prima zi de salar pun tot salarul jos,chirie facturi copii si rate in tara.Unde munceste sotul meu au intervenit probleme de doi ani,mereu salarii in urma ,etc care mai aduceau certuri in casa si de aici sotul meu a ajuns si dependent de un jocde noroc in speranta ca preaputinul care il lua il poate dubla tripla etc….asa ajungind sa nu imi mai dea nimic in casa timp de un an.Acum 6 luni eu amenintind ca merg la patronul lui mi-a marturisit isprava si suma enorma care deja era pierduta si eu imi faceam sperante ca sint la patron si intr-o buna zi ii va da,ca asa e printre straini …decit deloc cica mai bine astepti ca,,cine stie poate lucrurile se vor schimba.Pe cind si-a linistit sufletul spunindu-mi adevarul,terminind cu jocurile „diavolului”,acum situatia e rea de tot unde lucreaza ,toti sint cu salarii neluate de 3-4 luni.Mentionez ca sintem amindoi la a 2a casnicie,sintem casatoriti la starea civila dar cununia religioasa nu am facuto inca,de fiecare data ni se dau planurile peste cap.Mai mentionez ca singurele probleme la noi sint pierderile financiare pagubele datoriile….stiu ,simt ca se intimpla ceva necurat ,parca trebuie sa muncesc si chinuiesc la nesfirsit,lui nu ii vine si nu ii iese nimic,il vad ca se consuma,ca ii displace ca trebuie sa tin eu totul.El e un om linistit de familie,viata lui este si a fost mereu servici acasa,nu e o pers.problematica,Eu datorita problemelor sint extrem de nervoasa .Sint crescuta intr-o familie religioasa,am tinut mereu acatiste posturi pentru tot felul si intotdeauna am avut parte de ajutor divin.Nu pot nici sa ma rog asa cum se cuvine ,nu stiu de ce .As vrea sa tin acatistul st mina dar nu stiu e bine sau nu sa il tin acum in postul pastelui?si mai exact cum se tine?cit?cind?seara,dimineata.Acestaacatist nu l-am tinut pina acum.Astept un raspuns. Doamne ajuta!

  • In primul rand sa aveti multa rabdare ca totul numai asa se rezolva – si niciodata oricat de suparata sunteti sa nu va pierdeti linistea sufleteasca pentru ca este cea mai importanta .
   In legatura cu faptul ca nu va puteti ruga asa cum trebuie – pot fi mai multe cauze : 1) poate ca sunteti prea nelinistita , manioasa – si stiti doar ca rugaciunea se face dupa ce alungam toate grijile lumesti din suflet ,ca altfel ca nu avem spor
   2) sunt oameni care au marturisit ca ei se pot ruga doar cand ies un pic din mediul poluat de tehnologie ( calculator , televizor ,etc) si ajung afara , in natura
   3) unii calugari spun ca au intalnit cazuri in care oamenii efectiv nu mai puteau sa se roage din tot sufletul dupa ce au luat actele biometrice
   Sunt mai multe cauze – cercetati si vedeti ce va afecteaza cel mai mult .

   Primul lucru pe care obligatoriu trebuie sa-l faceti este spovedanie si impartasanie facuta complet – atat dumneavoastra si sotul ( daca puteti post inainte e mult mai bine ) .
   In legatura cu timpul cand sa va rugati – este foarte simplu : atunci cand va simtiti cea mai odihnita si linistita . Rugaciunea dupa miezul noptii e foarte bine primita dar puteti sa va sculati cu jumatate de ora mai devreme si sa rugati in linistea diminetii .
   Chiar iti recomand sa citesti acatistul Sf Mina pentru ca pe multi ii ajuta in probleme diferite: de familie, de sanatate, de serviciu, financiare . Citeste-l 40 zile fara intrerupere si in acelasi timp citeste si psalmi ca pana la sfarsitul celor 40 de zile sa termini si Psaltirea si crede-ma ca nu iti va lua mult din timpul si asa scurt din zilele noastre .
   In final te rog sa nu iti fie frica de farmece ,vraji si alte lucruri necurate pentru ca atat cat duci o viata curata – spovedita , impartasita si mers regulat la biserica nu se prinde nimic rau de tine . Daca totusi simti ceva necurat poti merge la manastire mai aproape de tine sa dai un pomelnic pentru dezlegari .
   Multa rabdare si Domne ajuta !

 21. bianca spune:

  Va multumesc din suflet Parinte pt sfaturi!Parca mi s-a mai linistit sufletul vorbind cu dvs,dupa cum spuneati cuvintul cheie e RABDAREA.Am incredere ca puterea rugaciunilor va rezolva totul ca de fiecare data!doamne ajuta pe toata lumea,fiecaruia dupa nevoi!

  • alexandra spune:

   Buna seara parinte am si eu o intrebare ce post sa tin sa ma bine cuvinteze dumnezeu cu un ingeras ami doresc foarte mult …….

   • Sa nu iti pierzi niciodata speranta Alexandra caci cu ajutorul lui Dumnezeu orice este posibil .
    Iti pot da 2 sfaturi , nu de la mine caci noi suntem prea pacatosi ci de la sfinti :
    1) Sf ARSENIE CAPADOCIANUL – cel care l-a botezat pe Sf. Paisie Aghioritul , in Psaltirea ca o carte a trebuintelor – a atribuit fiecarui psalm o insemnatate . In psalmul 106 scria „Pentru ca Dumnezeu sa ii dea femeii ce nu poate da nastere, putinta sa o faca”. Poti incepe sa citesti macar odata pe zi acest psalm .
    Psalmul 106
    1. Lăudaţi pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui.
    2. Să spună cei izbăviţi de Domnul, pe care i-a izbăvit din mâna vrăjmaşului.
    3. Din ţări i-a adunat pe ei, de la răsărit şi de la apus, de la miazănoapte şi de la miazăzi.
    4. Rătăcit-au în pustie, în pământ fără de apă şi cale spre cetatea de locuit n-au găsit.
    5. Erau flămânzi şi însetaţi; sufletul lor într-înşii se sfârşea;
    6. Dar au strigat către Domnul în necazurile lor şi din nevoile lor i-a izbăvit pe ei
    7. Şi i-a povăţuit pe cale dreaptă, ca să meargă spre cetatea de locuit.
    8. Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui, pe care le-a făcut fiilor oamenilor.
    9. Că a săturat suflet însetat şi suflet flămând a umplut de bunătăţi.
    10. Şedeau în întuneric şi în umbra morţii; erau ferecaţi de sărăcie şi de fier,
    11. Pentru că au amărât cuvintele Domnului şi sfatul Celui Preaînalt au întărâtat.
    12. El a umilit întru osteneli inima lor; slăbit-au şi nu era cine să le ajute;
    13. Dar au strigat către Domnul în necazurile lor şi din nevoile lor i-a izbăvit pe ei.
    14. Şi i-a scos pe ei din întuneric şi din umbra morţii şi legăturile lor le-a rupt.
    15. Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui, pe care le-a făcut fiilor oamenilor!
    16. Că a sfărâmat porţi de aramă şi zăvoare de fier a frânt
    17. Şi i-a ajutat să iasă din calea fărădelegii lor, căci pentru fărădelegile lor au fost umiliţi.
    18. Urât-a sufletul lor orice mâncare şi s-au apropiat de porţile morţii.
    19. Dar au strigat către Domnul în necazurile lor şi din nevoile lor i-a izbăvit.
    20. Trimis-a cuvântul Său şi i-a vindecat pe ei şi i-a izbăvit pe ei din stricăciunile lor.
    21. Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui, pe care le-a făcut fiilor oamenilor!
    22. Şi să-I jertfească Lui jertfă de laudă şi să vestească lucrurile Lui, în bucurie.
    23. Cei ce se coboară la mare în corăbii, cei ce-şi fac lucrarea lor în ape multe,
    24. Aceia au văzut lucrurile Domnului şi minunile Lui întru adânc.
    25. El a zis şi s-a pornit vânt furtunos şi s-au înălţat valurile mării.
    26. Se urcau până la ceruri şi se coborau până în adâncuri, iar sufletul lor întru primejdii încremenea.
    27. Se tulburau şi se clătinau ca un om beat şi toată priceperea lor a pierit.
    28. Dar au strigat către Domnul în necazurile lor şi din nevoile lor ia izbăvit
    29. Şi i-a poruncit furtunii şi s-a liniştit şi au tăcut valurile mării.
    30. Şi s-au veselit ei, că s-au liniştit valurile şi Domnul i-a povăţuit pe ei la limanul dorit de ei.
    31. Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui, pe care le-a făcut fiilor oamenilor!
    32. Înălţaii-L pe El în adunarea poporului şi în scaunul bătrânilor lăudaţi-L pe El,
    33. Prefăcut-a râurile în pământ pustiu, izvoarele de apă în pământ însetat
    34. Şi pământul cel roditor în pământ sărat, din pricina celor ce locuiesc pe el.
    35. Prefăcut-a pustiul în iezer de ape, iar pământul cel fără de apă în izvoare de ape,
    36. Şi a aşezat acolo pe cei flămânzi şi au zidit cetate de locuit
    37. Şi au semănat ţarine şi au sădit vii şi au strâns belşug de roade
    38. Şi i-a binecuvântat pe ei şi s-au înmulţit foarte şi vitele lor nu le-a împuţinat.
    39. Şi iarăşi au fost împuţinaţi şi chinuiţi de apăsarea necazurilor şi a durerii.
    40. Aruncat-a dispreţ asupra căpeteniilor lor şi i-a rătăcit pe ei în loc neumblat şi fără de cale.
    41. Dar pe sărac l-a izbăvit de sărăcie şi i-a pus pe ei ca pe nişte oi de moştenire.
    42. Vedea-vor drepţii şi se vor veseli şi toată fărădelegea îşi va astupa gura ei.
    43. Cine este înţelept va păzi acestea şi va pricepe milele Domnului.

    2) Sf Efrem cel Nou – care incepand de anul 2015 are o parte din moaste la Manastirea Putna – ajuta foarte mult in cazul tau , multe cupluri au fost ajutate , chiar si cei care incercau de 15 ani si nu reuseau .
    Citeste in fiecare zi rugaciunea Sfantului Efrem impreuna cu acatistul lui si in acelasi timp tineti post amandoi , faceti milostenie dupa putinta si o viata cat mai curata .

    Rugaciunea Sf Efrem
    „O, Sfinte Efrem, grabnic ajutatorule al celor ce se roaga tie, primind putina noastra rugaciune, vino in ajutorul nostru. Intristata este inima noastra ca nu ne-am invrednicit a aduce pe lume copii. Mare este darul nasterii de prunci si mult se bucura parintii de copiii lor. Dar, din pricina pacatelor noastre, noi suntem lipsiti de aceasta bucurie. Stim ca multe femei care erau apasate de felurite boli si carora doctorii le spusesera ca pantecele lor vor ramane sterpe, s-au rugat tie si au primit ceea ce cerusera. Cine poate spune veselia lor, cand au vazut pruncii veniti pe lume dupa rugaciuni fara numar? Sau cine poate spune veselia barbatilor care, desi aflasera de la doctori ca nu vor putea avea copii, au crezut mai mult in ajutorul tau decat in stiinta acelora?

    Si noi credem ca ne poti ajuta, chiar daca rabdarea nostra s-a imputinat si credinta noastra este putina. “Da-le lor pantece sterp si sani fara lapte”, le-a blestema proorocul Osea pe femeile israielitilor care au parasit legea lui Dumnezeu. Ocroteste- ne sfinte sa nu cada si peste noi pedeapsa dumnezeiasca, ci, stiindu-ne pacatele, invata-ne sa ne pocaim sufletele prin pocainta. Roaga-te pentru noi, Sfinte Efrem, ca indreptandu-ne viata, sa primim si bucuria de a avea copii. Si daca ii vom avea, sa ii crestem in dreapta credinta, fiindu-le pilda de vietuire crestineasca. Iar, daca din pricini nestiute de noi, Dumnezeu ne va lasa lipsiti de acest dar, roaga-te sa mergem pe calea rugaciunii, pe calea cea ingusta care duce in Imparatia Cerurilor.

    Intareste-ne Sfinte Efrem, ca in viata sa nu cautam voia noastra, ci voia dumnezeiasca si in tot locul sa-i aducem lauda lui Dumnezeu cel iubitor de oameni, Tatalui si Fiului si Sfantului Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.”

    Acatistul Sf Efrem :

    „Ai stralucit ca soarele pe Colina Neprihanitilor si ai urcat la Domnul pe calea martiriului, dandu-ti sufletul sub loviturile necredinciosilor, Sfinte Parinte Efrem, Mare Mucenic al lui Hristos. Pentru aceasta, ai facut ca dumnezeiescul har sa se reverse neincetat spre cei ce cu evlavie iti striga tie: slava Celui Ce ti-a daruit putere, slava Celui Ce ti-a daruit harul tamaduirilor, slava Celui Care da tuturor tamaduiri prin tine.

    Condacul Sfantului Efrem cel Nou

    Pe Colina Neprihanitilor te-ai intarit vietuind intru nevointa, Parinte de Dumnezeu inteleptite, si de acolo ai purces pe calea muceniciei. Pentru aceasta, Cel Care daruieste lumii viata cu indoita cununa te-a incununat, Mare Mucenice Efrem, si te-a daruit noua ca in tot locul sa te avem ajutator si sa te rugam cu staruinta: miluieste-i pe cei ce te cinstesc pe tine.

    Condacul 1

    Stralucitu-ne-ai tuturor, ca o noua stea, cand s-au descoperit sfintele tale moaste, Parinte, iar cu stralucirea minunilor tale luminezi intreaga lume. Prin mila si smerenia ta, plineste cererile celor care se apropie cu credinta si care iti striga tie: Bucura-te, Sfinte Parinte Efrem, de-a pururi fericite!

    Icosul 1

    Ca un Inger nemaivazut ai fost trimis din Cer si ne-ai aratat noua harul Preasfantului Duh, cu care ii mangai pe toti credinciosii, Sfinte Mucenice Efrem. Pentru aceasta, „Preafericit” te numim si iti strigam tie:
    Bucura-te, caci odinioara lupta cea buna ai purtat;
    Bucura-te, caci acum tu stralucesti prealuminat.
    Bucura-te, cela ce ne daruiesti noua veselie;
    Bucura-te, caci pricinuiesti in Ceruri bucurie.
    Bucura-te, stea cu totul noua a Bisericii lui Hristos-Dumnezeu;
    Bucura-te, sabie cu doua taisuri impotriva nebuniei celui rau.
    Bucura-te, caci tuturor te-ai facut pilda de sfanta nevointa;
    Bucura-te, caci in ale tale lupte ai dobandit cununi de biruinta.
    Bucura-te, intarirea cea noua a credintei;
    Bucura-te, rana si surparea necredintei.
    Bucura-te, ca esti putere daruita celor credinciosi
    Bucura-te, ca preschimbi inimile celor necredinciosi.
    Bucura-te, Sfinte Parinte Efrem, de-a pururi fericite!

    Condacul al 2-lea

    Viata ta sfanta si sfarsitul preafericit au fost nestiute de oameni, dar prin descoperirea sfintelor tale moaste, Preafericite Efrem, te-ai facut cunoscut pana la marginile pamantului, indemnandu-I pe toti sa laude dumnezeiasca Iconomie si sa cante Preasfintei Treimi: Aliluia!

    Icosul al 2-lea

    Dobandind noi cunostinta dumnezeiasca a vietii tale intru Domnul, prin aratarea sfintelor tale oseminte, laudam pe Cel Care te-a proslavit prin multime mare de minuni, Preafericite Efrem. Prin ele tu daruiesti mangaiere celor care iti canta cu umilinta:
    Bucura-te, ca lui Hristos-Dumnezeu ii esti slujitor;
    Bucura-te, ca al luminii nematerialnice esti vazator.
    Bucura-te, urmator plin de sarg al nevointei pustnicesti;
    Bucura-te, fierbinte ravnitor al luptelor mucenicesti.
    Bucura-te, vas preacurat, ce ai primit dumnezeiasca insuflare;
    Bucura-te, floare sfanta raspandind tainica inmiresmare.
    Bucura-te, intelepte care ai lepadat desertaciunea cea lumeasca;
    Bucura-te, caci in chip tainic ai vazut lumea cea Cereasca.
    Bucura-te, caci multime de inviforari ai potolit;
    Bucura-te, ca dorirea cea buna a duhului ti-ai hranit.
    Bucura-te, ca prin dragostea ta sfanta pavaza ne esti;
    Bucura-te, ca inselaciunile diavolesti tu le starpesti.
    Bucura-te, Sfinte Parinte Efrem, de-a pururi fericite!

    Condacul al 3-lea

    Prin sfintele tale aratari, ai descoperit celor ce te-au vazut, o Sfinte Efrem, Mucenice al Domnului, slava cea ascunsa pe care ai dobandit-o de la Dumnezeu. Iar prin multimea minunilor umpli de nadejde pe toti cei ce striga Domnului cu credinta: Aliluia!

    Icosul al 3-lea

    Ai stralucit odinioara pe Colina Neprihanitilor, aratandu-te placut lui Hristos prin sfanta vietuire, iar acum, Sfinte, sfintesti cu sfintele tale moaste manastirea ta, care se veseleste duhovniceste si iti striga:
    Bucura-te, luminator preastralucit al isihiei;
    Bucura-te, chip al cumpatarii si trezviei.
    Bucura-te, caci veselesti mintile cele credincioase;
    Bucura-te, ca amesteci cugetele inimilor necredincioase.
    Bucura-te, ca vesmintele sufletului tau sunt cu sange impurpurate;
    Bucura-te, caci cu pecetea muceniceasca faptele ti-s incrustate.
    Bucura-te, caci caznele paganilor le-ai indurat cu rabdare;
    Bucura-te, ca ai ravnit sa dobandesti cununile nepieritoare.
    Bucura-te, far straluminat ce ne scoti la neclatit liman;
    Bucura-te, cela ce indepartezi sagetarile celui viclean.
    Bucura-te, ca manastirii tale ii esti bucurie roditoare;
    Bucura-te, cupa vesnic primitoare a Intreitului Soare.
    Bucura-te, Sfinte Parinte Efrem, de-a pururi fericite!

    Condacul al 4-lea

    Risipind tulburarea si aducand incredintare, te-ai aratat cinstitei egumene si i-ai descoperit in chip limpede ca sfintele oseminte pe care le gasise erau ale tale. Iar ea, vazandu-te, s-a umplut de dumnezeiasca insuflare si a cantat lui Dumnezeu: Aliluia!

    Icosul al 4-lea

    Egumena, careia i te-ai aratat, o, intru tot Fericite, ti-a auzit glasul si te-a vazut ca ii vorbeai, iar tu i-ai descoperit numele si chipul mortii tale. Pentru aceasta, iti canta unele ca acestea:
    Bucura-te, Mare Mucenic din ceata calugarilor,
    Bucura-te, cel proslavit intru soborul Sfintilor,
    Bucura-te, caci ai vietuit in chipul ingeresc,
    Bucura-te, ca te-ai invrednicit de rodul cel ceresc,
    Bucura-te, cununa aurita a sfintei tale manastiri,
    Bucura-te, pom pururea nevestejit, plin de sfintele rodiri,
    Bucura-te, ca pe Colina Neprihanitilor ai vietuit intru nevointa,
    Bucura-te, ca dragostea de Dumnezeu ti-a fost arma si iscusinta,
    Bucura-te, ca ai sfaramat puterea celui pizmas si dusmanos,
    Bucura-te, ca te-ai impodobit cu frumusetea Domnului Hristos,
    Bucura-te, caci sufletele intinate de pacat le curatesti,
    Bucura-te, caci multimea credinciosilor o veselesti.
    Bucura-te, Sfinte Parinte Efrem, de-a pururi fericite!

    Condacul al 5-lea

    Prin uimitoare minuni si prin multimea aratarilor tale, tu descoperi tuturor, in vis ori in stare de trezie, slava pe care ai dobandit-o de la Dumnezeu, Sfinte Parinte Efrem! Pentru aceasta,privind cu bucurie catre slava ta, strigam Celui Care te-a invesmantat in lumina: Aliluia!

    Icosul al 5-lea

    Racla cu sfintele tale moaste revarsa tamaduiri, bucurie si sanatate celor care vin sa se inchine in sfanta manastirea ta si-ti cer staruitor ajutorul, Sfinte Parinte Efrem. De aceea, coplesiti fiind de darurile tale care se revarsa atat de bogat, strigam catre tine cu credinta:
    Bucura-te, cela care ne esti izvor de tamaduire,
    Bucura-te, ca suferinzilor le esti neincetata izbavire,
    Bucura-te, ca te arati celor ce dorm, dar si celor ce vegheaza,
    Bucura-te, ca vii degrab la cei ce dupa ajutorul tau inseteaza,
    Bucura-te, ca tainic ii sfintesti pe cei ce cheama numele tau,
    Bucura-te, veselia negraita a celor ce vad slava chipului tau.
    Bucura-te, caci tu tamaduiesti de bolile ce nu au vindecare,
    Bucura-te, ca ne ridici poverile ce le purtam prin draceasca insuflare.
    Bucura-te, ca prin Pronia de Sus, multor credinciosi te-ai aratat;
    Bucura-te, caci ii umpli de bucurie pe cei care ti s-au rugat.
    Bucura-te, caci Cortului ceresc ii esti locuitor;
    Bucura-te, preafierbinte si minunat ocrotitor.
    Bucura-te, Sfinte Parinte Efrem, de-a pururi fericite!

    Condacul al 6-lea

    Cei care au dobandit facerile tale de bine s-au facut solitori ai minunilor tale celor fara de numar si prin razele cuvintelor au intraripat sufletele tuturor credinciosilor. Pentru aceasta, Sfinte Parinte Efrem, multimile alearga la sfanta manastirea ta si dobandesc har din belsug prin sfintele tale moaste, cantand Preasfantului Dumnezeu: Aliluia!

    Icosul al 6-lea

    Stralucind ca un alt soare, te-ai aratat si ti-ai facut auzit glasul
    pogorat din Cer, pe Colina Neprihanitilor. Nestiut fiind de catre
    pamanteni, te-ai facut cunoscut acum Bisericii lui Hristos, prin
    descoperirea sfintelor tale moaste, facandu-i pe toti oamenii sa
    iti aduca dulce cantare:
    Bucura-te, stalp al patimirilor mucenicesti,
    Bucura-te, vita a dreptarelor dumnezeiesti,
    Bucura-te, sfesnic al luminii lui Hristos,
    Bucura-te, cel nou aratat noua, celor de jos.
    Bucura-te, scara nou zidita a Bisericii Mantuitorului;
    Bucura-te, ca nevointa virtutilor ti-a zugravit chipul teoforului.
    Bucura-te, piatra cea din capul unghiului a luptelor mucenicesti,
    Bucura-te, ca tiranilor cugetului trupesc li te impotrivesti,
    Bucura-te, ca intru slava muceniciei ai suit calea cea cereasca,
    Bucura-te, cel ce preamaresti bunatatea dumnezeiasca.
    Bucura-te, cela ce ti-ai vadit barbatia sufletului;
    Bucura-te, tu, care abati turbarea vrajmasului.
    Bucura-te, Sfinte Parinte Efrem, de-a pururi fericite!

    Condacul al 7-lea

    In sanurile pamantului ai ramas ascuns vreme de mai multe veacuri, Purtatorule de Dumnezeu, iar in anii din urma te-ai aratat prin bunavoirea Domnului, ca o comoara sfanta, Parinte Efrem, imbogatindu-i cu harul tau pe cei care-I striga lui Hristos: Aliluia!

    Icosul al 7-lea

    Te-ai aratat ca un nou astru in Biserica lui Hristos, luminand-o cu dumnezeiestile raze ale minunilor tale, iar pe cei care cer cu ravna mijlocirea ta cea calda ii izbavesti din asuprirea intunecatelor patimi. Pentru aceea, si noi, Sfinte Parinte Efrem, iti strigam fara de incetare:
    Bucura-te, ciorchine ce cu veselie ne-ndulcesti,
    Bucura-te, caci amarele mahniri tu risipesti.
    Bucura-te, tamaduire minunata a celor aflati in grele patimiri;
    Bucura-te, izbavire a celor ce sunt impovarati de multe ispitiri,
    Bucura-te, ca esti purtator de Dumnezeu si Sfintilor urmator,
    Bucura-te, atlet preaiscusit si Mucenic al Imparatului tuturor,
    Bucura-te, ca nevointa cu lupta muceniceasca ai impreunat,
    Bucura-te, cela care slava cea de Sus ne-ai aratat,
    Bucura-te, ca intunericul patimilor tu il risipesti,
    Bucura-te, ca in inima dreptilor bucurie zamislesti.
    Bucura-te, ca sangerosilor pagani le-ai biruit nebunia;
    Bucura-te, ca fara de stramutare ti-ai purtat mucenicia.
    Bucura-te, Sfinte Parinte Efrem, de-a pururi fericite!

    Condacul al 8-lea

    Harul pe care-l daruiesti, Preafericite Efrem, tuturor celor ce te cheama in ajutor se revarsa asupra lor in chip preaminunat. Pentru aceasta, vestea minunilor tale s-a raspandit in toata Attica, iar noi, care alergam cu grabire la sfintele tale moaste, Ii strigam lui Dumnezeu: Aliluia!

    Icosul al 8-lea

    Intru totul luminat fiind de stralucirea dumnezeiasca, nu te indepartezi nici o clipa de sfanta ta manastire, Sfinte Mare Mucenice Efrem, aratandu-te in felurite chipuri celor cu inima curate si daruind har imbelsugat celor ce cu ravna iti canta tie:
    Bucura-te, slava a calugariei;
    Bucura-te, stalpule al Ortodoxiei.
    Bucura-te, curcubeu al luminii nezidite;
    Bucura-te, ca esti partas al firii indumnezeite.
    Bucura-te, alabastru plin cu mirul lacrimii de umilinta,
    Bucura-te, suras de bucurie izvorat din aspra nevointa.
    Bucura-te, jertfa sfintita prin razboi pana la sange,
    Bucura-te, ca prin tine nebunia necredintei se infrange.
    Bucura-te, viata invesmantata cu monahiceasca haina;
    Bucura-te, mireasma buna a vietuirii fara de prihana.
    Bucura-te, stea care pe Colina Neprihanitilor rasare;
    Bucura-te, ca in bezna vremurilor noastre esti precum un soare;
    Bucura-te, Sfinte Parinte Efrem, de-a pururi fericite!

    Condacul al 9-lea

    Tu dezlegi legaturile celor slabanogi, ii tamaduiesti pe cei indraciti si faci sa inceteze multimea bolilor fara de leac. Pentru aceasta, atenienii, locuitorii din Pireu si din imprejurimi se zoresc in numar mare spre manastirea ta, Parinte Efrem, laudandu-te pe tine si cantand Celui Care te-a incununat: Aliluia!

    Icosul al 9-lea

    O, preaminunate Parinte Efrem, cand tanara cea evlavioasa te-a vazut stralucind cu o slava care nu era din lumea aceasta si a auzit dumnezeiestile tale cuvinte, a marturisit tuturor grija pe care tu o porti manastirii tale. Pentru acestea toate, dupa cuviinta iti cantam:
    Bucura-te, slava calugarilor din vremea de acum,
    Bucura-te, ca spre Cer suit-ai pe mucenicescul drum.
    Bucura-te, ca ocrotitor neobosit al manastirii tale esti,
    Bucura-te, caci cu Sfintii Ingeri dimpreuna locuiesti.
    Bucura-te, ca i-ai tamaduit pe cei cuprinsi de noianul durerii,
    Bucura-te, ca pe paralitic tu l-ai ridicat prin harul infierii,
    Bucura-te, caci cu darul tau ai risipit groaznice dureri de cap,
    Bucura-te, ca boala diabetului tot prin darul tau a incetat,
    Bucura-te, potir ceresc ce te pogori in revarsari de har
    Bucura-te, nestemata data firii omenesti in dar,
    Bucura-te, Mare Mucenice, podoaba nevoitorilor,
    Bucura-te, icoana preaslavita a cetei calugarilor.
    Bucura-te, Sfinte Parinte Efrem, de-a pururi fericite!

    Condacul al 10-lea

    Cuvioasele monahii te-au vazut in dumnezeiasca vedenie ori in vis, preumblandu-te prin locasul tau, Sfinte Parinte Efrem, si umplandu-se ele de o mare bucurie, te-au ales drept Sfantul lor ocrotitor. Pentru unele ca aceste daruri, dintru smerenia inimii striga catre Dumnezeu: Aliluia!

    Icosul al 10-lea

    Adunand in sufletul tau mirul cel de taina dobandit intru adancul smereniei, daruiesti mangaiere inimilor celor credinciosi, iar din racla cu sfintele tale moaste raspandesti minunata mireasma tuturor celor care, cu capetele plecate, iti canta cu evlavie:
    Bucura-te, mir al smereniei preabinemirositor,
    Bucura-te, ca turmei tale ii esti dumnezeiesc pastor.
    Bucura-te, rai ce raspandesti ale nestricaciunii bune-nmiresmari;
    Bucura-te, chiparos inalt al sfintei nepasari,
    Bucura-te, ca pe potrivnicul cu rastignirea ta l-ai biruit,
    Bucura-te, ca prin chinurile mucenicesti Hristos te-a proslavit.
    Bucura-te, ca moastele tale in tainita pamantului s-au aflat,
    Bucura-te, caci din dumnezeiasca porunca tu te-ai aratat.
    Bucura-te, ca intinaciunea sufletelor noastre tu o curatesti,
    Bucura-te, ca rautatea credinciosilor degrab o parjolesti.
    Bucura-te, ca tu in toata vremea daruiesti tamaduire,
    Bucura-te, caci ne ocrotesti fara de contenire.
    Bucura-te, Sfinte Parinte Efrem, de-a pururi fericite!

    Condacul al 11-lea

    Noroadele credinciosilor de pretutindeni L-au laudat pe Domnul cand au fost aflate sfintele tale moaste, caci El, prin dumnezeiasca Sa iconomie, le-a tinut tainuite in pamant si nestricate de curgerea atator ani. Pe acestea cinstindu-le, Sfinte Efrem, si noi ne inchinam inaintea Imparatului Vietii, zicand: Aliluia!

    Icosul al 11-lea

    Prin mijlocirea ta la tronul Mantuitorului Hristos pazeste-ti manastirea de toata nevoia si necazul, daruindu-i binecuvantarea ta, Parinte Efrem, caci iat-o alergand spre dobandirea darului tau si strigand cu umilinta catre tine:
    Bucura-te, zidul nostru nesurpat,
    Bucura-te, al credinciosilor turn nestramutat.
    Bucura-te, pazitorul de nadejde al manastirii tale,
    Bucura-te, caci pe copii ii tii sub ocrotirea trezviei tale.
    Bucura-te, sprijin nebiruit al monahiilor celor cu sarguinta,
    Bucura-te, tainica slava a maicilor iubitoare de nevointa.
    Bucura-te, cela care cererile credinciosilor plinesti,
    Bucura-te, caci rugamintile copiilor tai primesti.
    Bucura-te, ca ne daruiesti toate bunatatile,
    Bucura-te, ca alungi de la noi toate rautatile.
    Bucura-te, ca pentru lumea intreaga te rogi neincetat;
    Bucura-te, ca prin tine mangaiere mare am aflat.
    Bucura-te, Sfinte Parinte Efrem, de-a pururi fericite!

    Condacul al 12-lea

    Din destul reversi daruri si belsug de veselie si de fericire dumnezeiasca, Parinte Efrem, iar racla cu sfintele tale moaste veseleste sufletele noastre si ne sfinteste chiar si trupurile, noua, celor sarmani, ce indraznim sa graim Preasfintei Treimi: Aliluia!

    Icosul al 12-lea

    Laudandu-ti luptele in cantarile noastre, Parinte Mucenice Efrem, slavim darul de care te-ai invrednicit si, apropiindu-ne de sfintele tale moaste, iti cerem sa ne ocrotesti pana in sfarsitul vietii noastre pamantesti. Iar pentru tainica ocrotire ce ne-o arati in toata vremea, iti aducem aceasta cantare:
    Bucura-te, cela ce esti asemenea cu toti Sfintii;
    Bucura-te, cela ce te numeri dimpreuna cu Mucenicii.
    Bucura-te, caci ai dobandit cununile netrecatoare,
    Bucura-te, ca ai cuprins lumina Intreitului Soare.
    Bucura-te, aparator nepretuit al celor ce traiesc in manastire;
    Bucura-te, temelia nou aratata Bisericii, vrednicule de cinstire.
    Bucura-te, ca multimi de credinciosi ai umplut de veselie,
    Bucura-te, ca tu inalti sufletele, intarindu-le in curatie.
    Bucura-te, caci tu ma slobozesti de grijile pierzatoare;
    Bucura-te, ca ma scoti din patimile cele stricatoare.
    Bucura-te, ca la tronul lui Hristos esti mijlocire,
    Bucura-te, cela ce ma izbavesti dintru mahnire.
    Bucura-te, Sfinte Parinte Efrem, de-a pururi fericite!

    Condacul al 13-lea

    O, de trei ori Preafericite Parinte, Sfinte Mucenice Efrem, impreuna-locuitorule cu Sfinfii, roaga-L pe Hristos, dimpreuna cu ei, sa ne izbaveasca din toate nevoile, facandu-ne partasi Vietii celei Vesnice, pe noi, cei ce-I strigam lui Dumnezeu: Aliluia!

    Acest condac se rosteste de trei ori.
    Apoi se zic din nou Icosul si condacul intai.

    Rugaciune catre Sfantul Efrem cel Nou

    O, Sfinte Parinte Efrem, cazand inaintea ta, cu umilinta ridicam acum glasul nostru spre tine. Cum se cuvine oare sa te numim: minunat urmator al Domnului Hristos, mare Nevoitor si Pustnic, Cuvios Parinte, Mare Mucenic, Preot al Dumnezeului Celui Preainalt, Izvorator de mir, Facator de minuni, Grabnic ajutator, mare Tamaduitor de multe feluri de boli, Slobozitor din multe necazuri si primejdii, Mangaietor in deznadejde sau Ajutator intru toate nevoile? Cu adevarat, toate aceste numiri le porti dintru darul Duhului Sfant si de aceea te rugam sa nu ne treci cu vederea, ci degraba venind intru intampinarea noastra, mijloceste-ne mare mila de la Domnul si Mantuitorul nostru lisus Hristos. Si fie ca prin puterea minunata a rugaciunilor si a pildei tale sa dobandim intarire in a purcede si noi pe calea cea stramta ce duce spre Imparatia Tatalui si a Fiului si a Sfantului Duh. Amin.”

    Doamne ajuta si sa nu uitati de rugaciunea de multumire cand o sa fiti fericiti in 3 sau mai multi , caci multi se roaga pentru ajutor dar foarte putini mai si multumesc .

   • alexandra spune:

    Multumesc din suflet parinte asa o sa facem si cand o sa mi se inplineasca visul cu ajutorul. Lui bunul dumnezeu am sai multumesc toata veata cat voi avea de trait ……si cand se va intampla minunea am sa va scriu aicea o postare … va multumesc inca o data 😊😊😊😊

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s